TERMÍNY STÁTNIC & OBHAJOB – ZMĚNA

Termíny státnic a obhajob byly posunuty na 19. a 20. června.

Původní termíny nejsou platné, zapisujte se prosím na tyto nové.

Děkujeme a omlouváme se za způsobené komplikace.

MEDIA AND TRANSFORMATIONS OF COMMUNICATION IN SLAVIC CULTURES

Katedera obecné lingvistiky Vás srdečne pozýva na sériu prednášok Ceepus Joint Lectures, ktorá začína zajtra 01. 03. 2018. Prednášať bude Agnieszka Będkowska-Kopczyk , PhD (University of Graz, Dep. of Slavic Studies) na tému MEDIA AND TRANSFORMATIONS OF COMMUNICATION IN SLAVIC CULTURES. Prednáška sa koná v učebni KC 1.03 o 13.15.

Pomocná vědecká síla

V návaznosti na zahájení realizace nového IGA projektu „Kvantitativní lingvistické analýzy ve
vybraných oblastech aplikovaného lingvistického výzkumu“ proběhne změna v administrativně-
organizačním zatížení doktorských studentů Katedry obecné lingvistiky. Veškeré administrativně-
organizační činnosti (např. realizace Lingvistického odpoledne, zajištění Lingvistické olympiády,
příprava propagačních materiálů katedry, správa sociálních sítí ad.), které doposud doktorandi
vykonávali, budou přesměrovány na jednu pomocnou vědeckou sílu, která bude vybrána ze zájemců z řad magisterských a doktorských studentů katedry. Zájemci se mohou hlásit e-mailem
(lukas.zamecnik@upol.cz) do 4. 3. 2018.

Přesunutí semináře VSM6 – Eye Tracker analýzy

Milí studenti,

seminář KOL/VSM6 – Eye Tracker analýzy, jehož první hodina a zároveň informační schůzka se měla konat zítra (pátek 23. 2.) se přesouvá na příští úterý 27. 2. v 16.30 v učebně 2.08, setkání bude trvat cca 15 min. Pokud se někdo ze zapsaných studentů nemůže zúčastnit, napište mi prosím email (michaela.mrazkova@upol.cz) a domluvíme se individuálně.

Děkuji za pochopení

Michaela Mrázková

 

Předmět Eye Tracker analýzy

Milý studenti,

neváhejte se zapsat na předmět Eye Tracker analýzy, který tento semestr najdete pod kódem KOL/VSM6. Předmět bude realizován blokově, první hodina proběhne 16. 2. od 10.00 v laboratoři KC 2.08, další tři bloky pak v pravděpodobně v dubnu a v květnu (vždy však ve čtvrtek nebo v pátek), vše bude dohodnuto na úvodní hodině. Ve výuce bude kladen důraz především na praktickou stránku práce s eye trackerem.

 

Změna syllabu a vyučujícího předmětu KOL/VMMT2 Matematické modelování textu 2

Předmět Matematické modelování textu 2 proběhne v letním semestru s novým syllabem zaměřeným pouze na aplikace neuronových sítí (syllabus viz níže). Předmět navazuje na výuku předmětu Matematické modelování 1, jeho absolvování však není podmínkou. Čas bude věnován i základům teorie, vítáni jsou tedy všichni studenti. S problematikou studenty seznámí V. Matlach.

Syllabus:

Předmět se zaměřuje na teorii a aplikace hlubokých neuronových sítí v modelování textu a NLP. Předmět se pomocí praktických úloh věnuje tématům od atribuce autorství, rozpoznání jazyků, čtení psaného textu, rozpoznávání objektů na fotografiích až po aplikace v psycholingvistice. Výuka poskytne nezbytné základy teorie neuronových sítí, základy práce s programovacím jazykem Python a s frameworky Keras a Tensor Flow.

1) Optimalizační úlohy Od gradientů ke strojovému učení – úvod do strojového učení, využití GPU/CPU
2) Dopředné neuronové sítě – aktivační funkce, loss funkce, regularizace, overfitting, backpropagation, problém vanishing a exploding gradientu, auto-enkodéry
3) Využitelné modely textu pro neuronové sítě a jeho předzpracování – tokenizace, lemmatizace, kvantifikace a handcrafting vlastností, Zipfův zákon, metody bag-of-words, one-hot reprezentace aj.
4) Rekurentní neuronové sítě LSTM a GRU v aplikacích na text
5) Konvoluční neuronové sítě – Zpracování textu i obrazu

Zakončení: Vlastní projekt aplikující hluboké neuronové sítě na zvolený problém formou seminární práce evaluující schopnosti a výsledky modelu.

Doporučená literatura:
1. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep learning. 2016.
2. Joshua F. Wiley. R Deep Learning Essentials. 2016.
3. Taweh Beysolow II. Introduction to Deep Learning Using R. 2017.
4. Valentino Zocca et al. Python Deep Learning. 2017.

Merrillův program

Milé studentky, milí studenti,

ačkoliv jsme hluboce zarmouceni úmrtím pana Charlese Merrilla v minulém týdnu, věříme, že pokračování Merrillova programu nejlépe uctí jeho památku a zachová nám ho jako vzor lidskosti, celoživotní aktivity, podpory vzdělání a moudrosti. I proto Zahraniční oddělení RUP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2018/2019, a to konkrétně na:
1) Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania;
2) Hampshire College, Amherst, Massachusetts.

Zájemci z řad studentů UP s českým občanstvím, vyjma studentů lékařské fakulty, se mohou informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení RUP, Křížkovského 8. Více informací a formulář přihlášky k tisku naleznete také na webových stránkách ZO .

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám pí Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 15. ledna 2018 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů či kapesného zůstává.

Erasmus 2018/2019

Výběrové řízení Erasmu 2017/2018 bylo otevřeno! Přihlášky vyplňujte on-line přes erasmusplus.upol.cz nejpozději do 04. února. Výběr destinací: Universität Trier (DE), Universidad del Pais Vasco (ES), University of Tartu / Tartu Ülikool (EE), Universita di Bologna (IT), University of Oslo (NO), Univerzita Komenského v Bratislave (SK). Pro více informací pište na: ludmila.lackova01@upol.cz.

Státní závěrečná zkouška lednový termín

Lednový termín státní závěrečné zkoušky byl stanoven na 24.01.2018 o 10.00. Zkouška je již otevřena ve stagu.

Diego Krivochen. Language, Computation, and Dynamical Systems

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na přednášku Diega Krivochena (University of Reading) s názvem Language, Computation, and Dynamical Systems.
Přednáška se koná ve čtrvtek 07. 12. 2017 o 15.00 v učebně KC 1.07. na Křížkovského 14. Zárověn je možné domluvit si s Diegem Krivochenem konzultace kdykoliv ve dnech od 05.12. do 09.12.
Abstrakt přednášky: The focus of this talk is the nature of cognitive computation, and the relation between computation, linguistic theory, and dynamical systems. We will review traditional notions of computation and analyse their applicability to natural language, distinguishing it from formal languages as usually studied in Computer Science.
The main theoretical result of the thesis is that imposing a single computational template for the assignment of structural descriptions to natural language sentences is not only empirically inadequate, but also theoretically more costly than assuming a strongly cyclic approach in which computational dependencies vary, oscillating up and down the Chomsky Hierarchy of formal grammars. The idea that the grammar assigns substrings the simplest possible structural description that captures semantic dependencies between syntactic objects will be referred to as mixed computation. The analysis of theories of computation will reveal that the theory of computable functions must not be identified with the theory of effective computation, and we will argue for the necessity to introduce aspects of interaction in the study of physically realized computational procedures, which configure dynamical systems of a very specific kind: those defined by the irreconcilable tension between opposing requirements.

Budeme se na vás těšit!

Další stránka »