Výuka předmětu Matematické modelování textu

Rádi bychom studenty informovali o změně sylabu předmětu Matematické modelování textu (KOL/VMOD) v pondělí od 13:15 do 14:45. Nově jej bude vyučovat Vladimír Matlach. Obsah předmětu je k nahlédnutí níže:

1. Pravděpodobnosti a trocha matematiky
- Frekvence & Bayes, náhodný jev, nejistota, entropie, faktory
- Aplikace ve strojovém učení
- Cíle, cost funkce, gradienty, derivace, nejmenší úsilí

2. NLP zrychleně
- Texty, korpusy, zpracování textů od tokenizace ke slovníkům a stromům
- Jak na texty nahlížet z hlediska modelování: řetězy, stromy, indexy, slovníky

3. Nástroje pro analýzu
- R, Python, QUITA

4. Aplikace modelování
- Pomocné vizualizace (MDS)
- Vztahy vlasností (korelace, FA), redukce dimenzionality (PCA, SVD)
- Klasifikace (kNN, NB, LDA, SVM + kernely)
- Neuronové sítě

5. Aplikace a praxe
- Určování autorství, určování jazyka, detekce spamu, detekce konfliktnosti, T9, emoce v textu a další

Rozpis státnic

Čtvrtek 15. 6. 2017  

OLTK:
9.00 – Čajanková Kateřina
9.15 – Guryčová Stanislava
9.30 – Hello Jan
9.45 – Manová Alexandra
10.00 – Recmanová Ivana

MADP:
10.30 – Recmanová Ivana

 

Pátek 16. 6. 2017

 

 

OLTK:

9.00 – BABÁČKOVÁ Michaela

9.20 – BATERDENE Battseren

9.40 – GREGUŠOVÁ Dominika

10.00 – HASALOVÁ Adéla

10.20 – KWAK Youngran

10.40 – LUCINKIEWICZ Filip

11.00 – SEHNÁLKOVÁ Lucie

11.20 – STUPAVSKÁ Eva

11.40 – ŠIFTA Jiří

12.00 – ŽĎÁRSKÁ Alena

 

 

Japonská kognitivní psycholožka Mutsumi Imai na KOL

Japonská kognitivní psycholožka Mutsumi Imai přijede na KOL! Na příkladu svých experimentů ukáže, jakým způsobem je možné experimentálně zkoumat mentální reprezentace slov (osvojování si názvů barev) či vliv jazyka na mimojazykové myšlení (vliv existence kategorie počitatelnosti na ontologické distinkce).

Hlavní část kolokvia bude věnována debatě nad možnostmi psycholingvistiky a o přesazích psychologie, kognitivní vědy a jazykovědy.

Zúčastněnte se 24. května v 10.00 v učebně KC 2.10.

Studenti se mohou pro své případné dotazy inspirovat na:

http://cogpsy.sfc.keio.ac.jp/imailab/profile-en/

18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Katedra bohemistiky zve na 18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. Akce se bude konat od 15.-17. května na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na tř. Svobody 26.

Více informací na: http://mladilingviste.upol.cz/

Program:

 

Pondělí 17. května 2017

 

8.30–9.45         REGISTRACE na FF UP, OLOMOUC: tř. Svobody 26, 3. patro, katedra bohemistiky

9.30                  Pracovní setkání soutěžní poroty: AULA 2.31, celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda

10.00                Slavnostní zahájení konference (AULA 2.31), úvodní přednáška:

Umělecký překlad – ztráty a nálezy

Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)

Úvodní slovo: Mgr. Eva Nováková

11.00­–12.15     PŘESTÁVKA NA OBĚD

12.15–18.00     Celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda (AULA 2.31) – 15 minut soutěžní příspěvek + diskuse (délka dle poroty)

18.00–18.30     ZASEDÁNÍ POROTY

18.30                SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ výsledků celostátní lingvistické soutěže Student a věda (AULA 2.31)

 

Pozn.: referáty hlavní části konference – 20 minut referát + 10 minut diskuse, popř. podle moderátorů. Prosíme o dodržování časů přestávek.                                                                                 

    Aula 2.31 – 2. patro

Učebna 3.01 – 3. patro

Učebna 3.02 – 3. patro

1. blok: 12.15–14.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Lada Rybníčková

Kateřina Fintesová (FF MU): Mikrostruktura substantivních hesel
v Thesauru linguae bohemicae Václava Jana Rosy
Gourgen Karapetyan (LU Jerevan): On the (Re)Construction of Newspeak in the Armenian Translation of G. Orwell’s Nineteen Eighty-Four
Natálie Holáková (PdF JČU): Anglické slangové výrazy v mluvě současné české mládeže Heghine Kharazyan (LU Jerevan):  Linguistic Manipulation in American Print PSAs
Dominika Kuruncziová (FF MU): Homogenita – experimentálna štúdia Lada Rybníčková (FF UP): Informative Presuppositions in AVT

 Lukáš Kyjánek (PdF UHK): Měření jazykové vzdálenosti mezi západoslovanskými jazykyKarolína Lipská (FF UK): Modus po verbech opinandi
v (před)klasické francouzštině

 

14.00–14.30         PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

2. blok: 14.30–16.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Kateřina Szokalová

Tomáš Musil (FF UK): Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka Michal Rubáš (FF UP): Nominace jako nástroj politické a mediální manipulace
Lenka Novotná (PdF MU): Metafory ve vzdělávání: systematická analýza metafor dyslexie Hana Bednářová (FF UK): Internetové memy jako nástroj persvaze

 Monika Poláková (PdF JČU): Nová slova v anglickém jazyceGalina Prokudina (FF MU): Rozvoj novořeči v Rusku během sovětské doby a způsoby jejího používání ve vybraných textech současné ruské literatury Alžběta Růžičková (FF UK): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích

Žižková Hana (FF MU): Manipulace s příslovečnými spřežkamiWendy Zimmerová (FF UP): Lexikální prostředky porušující neutralitu v televizním zpravodajství

 

16.00–16.30       PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK


 

3. blok: 16.30–18.00

SEKCE A (aula 2.31)

SOUTĚŽ Student a věda

SEKCE B (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Kateřina Danielová

Lenka Schindlerová (FF UP): Překlad a zpětný překlad: Analýza knižních a filmových zpracování Malé čarodějnice Otfrieda Preußlera Barbora Kočařová (FF MU): Žákovské korpusy a jejich data

 Marie Sochorová (FF JČU): Verbální a neverbální prostředky persvaze na českých a německých billboardechKateřina Danielová (FF UP): Analýza korpusových dat jako zdroj gramatických informací o epistemické modalitěIveta Šafratová (FF MU): K neekvivalenci negovaných komparativů (ne víc než vs.  není víc než): experimentální studie

Lucie Štěrbová (FF MU): Vybrané názvy barviv ve staré češtině a jejich etymologieJakub Wenzel (FF UP): Metaforické strukturace radosti v českém
a japonském jazykovém obraze světa

 


 

Úterý 16. května 2017

 

1. blok: 10.00–11.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Štěpán Šimek

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Pavel Kosek (FF MU) a Radek Čech (FF OU): Teoretická východiska zkoumání pronominálních enklitik ve starší češtině Michaela Kopečková (FF UP): Výuka výslovnosti u cizinců – dril
i zábava
Olga Navrátilová (FF MU): Slovosled pronominálních enklitik v první staročeské biblické redakci Michala Králíková (FF MU): Vliv přízvuku L1 na vnímání vokalické kvantity češtiny jako L2

 

11:00–11.30    PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

2. blok: 11.30–13.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Olga Navrátilová

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Tereza Hejdová (ÚJČ AV): Substantiva tvořená sufixem -ota ve staré a střední češtině  

KULATÝ STŮL
Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová a jejich hosté

příklady dobré praxe, tradiční i alternativní přístupy k výuce, problémy učitelů češtiny etc.Kateřina Heřmanská (ÚJČ AV): Poznámky k vývoji deverbativních substantiv s formantem -ovna/-(ov)na ve staré a střední češtiněJiří Pergler (ÚJČ AV): K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtiněMichal Hořejší (ÚJČ AV): Deverbativní místní jména ve staré a střední češtině – samostatná kategorie?

 

 

13.00–14.30    PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. blok: 14.30–16.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Jiří Pergler

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Čeština jako cizí jazyk

Kateřina Szokalová + Pavla Poláchová

Jan Dušek (ÚJČ AV): Diachronní úkoly v učebnicích českého jazyka pro SŠ Barbora Kočařová (FF MU): Mluvený žákovský korpus: transkripce nahrávek

 Ondřej Mrázek (FF MU): Na počátku bylo… Matouš CorporaKateřina Szokalová (FF UP): Hlavní problematika výuky češtiny
u čínských studentů
Zuzana Lukšová (ÚJČ AV): Vnitřní struktura výkladu Matoušova evangelia Mikuláše z Lyry v jeho staročeském překladuPetra Chvojková (FF UP) a Jitka Horáková (FF UP): Hledá se „superobčan“ – východiska pro tvorbu zkoušky z českých reálií 

 

16:00–16.30               PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

 

4. blok: 16.30–18.00

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Andrea Svobodová

SEKCE A (místnost 3.02)

Referáty hlavní části konference

Michaela Kopečková

Štěpán Šimek (ÚJČ AV): K možnostem sledování jazykového vývoje – na příkladu kroniky Martimiani po roce 1500 Iveta Jansová (FF UP): Fanouškovský jazyk jako mocenský nástroj komunitní inkluze či exkluze
Jana Zdeňková (ÚJČ AV): K rozdílům ve značení vokalické kvantity v textu slovníku a rejstříku čtyřjazyčného Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

Annamária Genčiová (FF MB): Pragmatika jazykových javov v elektronicky sprostredkovanej komunikácii Barbora Hanzová (ÚJČ AV): Manipulační jazykové techniky v předmluvách starších mluvnic češtiny

 

 

 

 

 

 

18.00            Neformální posezení na zahrádce pizzerie U Netopýra

 

 

 

 

Středa 17. května 2017

 

  1. blok: 9.30–11.00

 

WORKSHOP A (místnost 3.01)

Diachronní workshop

Jana Zdeňková

WORKSHOP B (místnost 3.02)

Jazyk – věc veřejná

Eva Nováková

 

Robert Dittmann (FF UK): Perikopální čtení v jednotě bratrské Kateřina Opletalová (FF UK): Příklad fonetické analýzy francouzského prezidentského diskurzu
Andrea Svobodová (ÚJČ AV): Kolik prologů měl nejstarší český překlad bible? Jaroslav Izavčuk (JČU): O moci i bezmoci jazyka sociálních médií v politické kampani
 Klára Matiasovitsová a Kateřina Voleková (ÚJČ AV): Tradice staročeských prologů po roce 1500 Monika Pitnerová (FF UP): Analýza extralingválních prostředků s potenciálem porušovat zásady informační kvality v hlavním zpravodajství České televize

11.00–11.30               PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

 

11.30                        SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ KONFERENCE (uč. 3.02)

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Akademická informační agentura informuje o nabídce stipendií v rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky. Stipendia na podporu mobility jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky.

Národní stipendijní program Slovenské republiky je určen na podporu studijních, přednáškových, výzkumných/uměleckých pobytů na vysokých školách a výzkumných pracovištích. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

Žádost se předkládá prostřednictvím webových stránek programu www.scholarships.sk, nejpozději do 30. 4. 2017. Na těchto stránkách lze také nalézt závazné podmínky programu a další podrobnosti.

The Summer School of Linguistics 2017

Letní lingvistická škola zve na 11. setkání, které se bude konat od 20. do 26. srpna 2017 v Litomyšli.

Registrace je možná do 31. května.

Více informací včetně programu naleznete na: http://www.lingvistika.cz/ssol/2017 .

 

Stáž v Nizozemí

Nizozemská komunikační agentura De Presentatie Groep nabízí pracovní stáže v oblasti komunikace, pro zájemce bližší info v příloze.
Stáž v Nizozemí (PDF)
NABÍDKA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ STÁŽE (PDF)

Dotazník o složitosti znaků jazyka neslyšících

Vážení kolegové,
ztraťte prosím trochu času u dotazníku o složitosti znaků jazyka neslyšících. Dotazník Vás bude bavit, můžete u něj chvíli zauvažovat nad znakovým jazykem – uvidíte, že se neubráníte o tom „špekulovat“. Pomůžete nám tak ohodnotit výchozí popis znaků ve výzkumu, který má napomoci výuce českého znakového jazyka. Do kolonky rozvrhová zkratka prosím napište FF UP.

Mějte se dobře

Dan Faltýnek

http://jdem.cz/cyvma2

Erasmus 2017/2018: Velké příležitosti, lákavé destinace

Výběrové řízení Erasmu 2017/2018 se blíží!

Přihlášky vyplňujte on-line přes erasmusplus.upol.cz nejpozději do 17. února.

Výběr destinací: Universität Trier (DE), Universidad del Pais Vasco (ES), University of Tartu / Tartu Ülikool (EE), Universita di Bologna (IT), University of Oslo (NO), Univerzita Komenského v Bratislave (SK).

Pro více informací pište na: ludmila.lackova01@upol.cz.

 

 

otevření nového výběrového semináře

Milí studenti a přátelé KOL,
upozorňujeme na otevření nového výběrového semináře. Seminář sestává z účasti na konferenci s názvem „Word Order and Information structure: a Cross and Intra-Linguistic Perspective“. Seminář bude veden blokově a to 23. 03. 2017 a 24. 03. 2017 v učebně KC 1.07. Na seminář se zapisujte pod kódy KOL/VSM1 pro magisterské a KOL VS5BC pro bakalářské studium. Seminář je za 4 kredity. Čeká vás bohatý program, přednášet budou kolegové z Univerzity v Oslu a přední čeští odborníci zabývající se AČ a syntaxí. Vítáni jsou všichni!

Další stránka »