Japonská kognitivní psycholožka Mutsumi Imai na KOL

Japonská kognitivní psycholožka Mutsumi Imai přijede na KOL! Na příkladu svých experimentů ukáže, jakým způsobem je možné experimentálně zkoumat mentální reprezentace slov (osvojování si názvů barev) či vliv jazyka na mimojazykové myšlení (vliv existence kategorie počitatelnosti na ontologické distinkce).

Hlavní část kolokvia bude věnována debatě nad možnostmi psycholingvistiky a o přesazích psychologie, kognitivní vědy a jazykovědy.

Zúčastněnte se 24. května v 10.00 v učebně KC 2.10.

Studenti se mohou pro své případné dotazy inspirovat na:

http://cogpsy.sfc.keio.ac.jp/imailab/profile-en/