Merrillův program

Milé studentky, milí studenti,

ačkoliv jsme hluboce zarmouceni úmrtím pana Charlese Merrilla v minulém týdnu, věříme, že pokračování Merrillova programu nejlépe uctí jeho památku a zachová nám ho jako vzor lidskosti, celoživotní aktivity, podpory vzdělání a moudrosti. I proto Zahraniční oddělení RUP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2018/2019, a to konkrétně na:
1) Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania;
2) Hampshire College, Amherst, Massachusetts.

Zájemci z řad studentů UP s českým občanstvím, vyjma studentů lékařské fakulty, se mohou informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení RUP, Křížkovského 8. Více informací a formulář přihlášky k tisku naleznete také na webových stránkách ZO .

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám pí Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 15. ledna 2018 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů či kapesného zůstává.