Základní informace

V únoru 2010 byl při Katedře bohemistiky Filozofické fakulty UP ustaven Kabinet obecné jazykovědy a teorie komunikace. 1. 9. 2011 byl transformován na Katedru obecné lingvistiky FF UP. Náplní katedry je vědeckovýzkumná činnost v oblasti obecné lingvistiky, sémiotiky a jazykovědné teorie v interdisciplinárním kontaktu s přírodními vědami. V užším vymezení se zaměřuje na teorii gramatiky a možnosti modelování textu, sémiotické aspekty komunikace (srovnávací teorie znaku, biosémiotika), vztah lingvistiky a kognitivních věd (psycholingvistika, kognitivní sémantika), matematickou lingvistiku (lexikostatistika a fraktální teorie textu), dějiny lingvistiky a konkrétní analýzy diskurzu. Pracovní náplní katedry je i zajišťování výuky v bakalářském dvouoborovém programu Obecná lingvistika a teorie komunikace, navazujících magisterských programech, jednooborovém Obecná lingvistika a teorie komunikace a dvouoborovém Obecná lingvistika a také doktorském programu Obecná jazykověda a teorie komunikace.