Student a věda

Fakultní kolo soutěže Student a věda (sekce Lingvistika) proběhne 25. dubna 2018 na katedře bohemistiky. Podrobnější informace o soutěži najdete, v letáku nebo na webu v sekci Student a věda.

POSUNUTÍ ZAČÁTKU LETNÍHO SEMESTRU

Milé studentky, milí studenti,
začátek letního semestru na Filozofické fakultě UP se pro studenty PREZENČNÍHO studia posouvá o jeden týden, výuka tedy začne až od 19. 2. 2018.

K posunu začátku letního semestru, v rámci prezenční výuky, došlo na základě rozhodnutí děkana fakulty, a to v souvislosti se stěhováním fakulty a dokončovacími pracemi v areálu Křížkovského 10.
Viz informace na úřední desce fakulty: https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/

Předmět Eye Tracker analýzy

Milý studenti,

neváhejte se zapsat na předmět Eye Tracker analýzy, který tento semestr najdete pod kódem KOL/VSM6. Předmět bude realizován blokově, první hodina proběhne 16. 2. od 10.00 v laboratoři KC 2.08, další tři bloky pak v pravděpodobně v dubnu a v květnu (vždy však ve čtvrtek nebo v pátek), vše bude dohodnuto na úvodní hodině. Ve výuce bude kladen důraz především na praktickou stránku práce s eye trackerem.

 

stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship

Univerzita v Pittsburghu nabízí stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship, jehož cílem je přivést jednotlivce z akademického, zdravotnického, vládního nebo obchodního sektoru České nebo Slovenské republiky do výzkumu, který nejen vylepší kariéru žadatele. Podporován je výzkum v oblasti vzdělávání, vědy, politologie, ekonomie a/nebo sociologie.

Nabízena je možnost strávit podzimní semestr od srpna do prosince 2018, výše stipendia činní $7,000.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. března 2018.
Více info na webu University of Pittsburgh .
.

stipendium francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

• Přírodní vědy a vědy o Zemi

• Exaktní a inženýrské vědy

• Ekonomické a právní vědy

• Humanitní a společenské vědy

• Lékařství.

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i nefrankofonním studentům pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině. V tomto případě mohou být všechny potřebné dokumenty dodány v angličtině a prezentace před porotou může rovněž proběhnout v angličtině.

Uzávěrka příjmu žádostí je 16. března 2018.
Více info na stránkách francouzského institutu .
.

Změna syllabu a vyučujícího předmětu KOL/VMMT2 Matematické modelování textu 2

Předmět Matematické modelování textu 2 proběhne v letním semestru s novým syllabem zaměřeným pouze na aplikace neuronových sítí (syllabus viz níže). Předmět navazuje na výuku předmětu Matematické modelování 1, jeho absolvování však není podmínkou. Čas bude věnován i základům teorie, vítáni jsou tedy všichni studenti. S problematikou studenty seznámí V. Matlach.

Syllabus:

Předmět se zaměřuje na teorii a aplikace hlubokých neuronových sítí v modelování textu a NLP. Předmět se pomocí praktických úloh věnuje tématům od atribuce autorství, rozpoznání jazyků, čtení psaného textu, rozpoznávání objektů na fotografiích až po aplikace v psycholingvistice. Výuka poskytne nezbytné základy teorie neuronových sítí, základy práce s programovacím jazykem Python a s frameworky Keras a Tensor Flow.

1) Optimalizační úlohy Od gradientů ke strojovému učení – úvod do strojového učení, využití GPU/CPU
2) Dopředné neuronové sítě – aktivační funkce, loss funkce, regularizace, overfitting, backpropagation, problém vanishing a exploding gradientu, auto-enkodéry
3) Využitelné modely textu pro neuronové sítě a jeho předzpracování – tokenizace, lemmatizace, kvantifikace a handcrafting vlastností, Zipfův zákon, metody bag-of-words, one-hot reprezentace aj.
4) Rekurentní neuronové sítě LSTM a GRU v aplikacích na text
5) Konvoluční neuronové sítě – Zpracování textu i obrazu

Zakončení: Vlastní projekt aplikující hluboké neuronové sítě na zvolený problém formou seminární práce evaluující schopnosti a výsledky modelu.

Doporučená literatura:
1. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep learning. 2016.
2. Joshua F. Wiley. R Deep Learning Essentials. 2016.
3. Taweh Beysolow II. Introduction to Deep Learning Using R. 2017.
4. Valentino Zocca et al. Python Deep Learning. 2017.

Kurzy jazykové a interkulturní přípravy

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2018/2019 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.
poster kurzy IK LS 2017-2018_17 01 18_Vfinal

10. ročník Zimní školy kognitivní psychologie 2018

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na desátý
ročník zimní Kognitivní školy. Škola proběhne od 8. do 11. února 2018 a bude se konat na v hotelu
Kavka v Malé Skále (Český ráj). Jako obvykle bude připravena řada přednášek od zkušených i
začínajících výzkumníků. Program lze stáhnout kogSkola18_zvadlo (PDF)
Více info na webu kognitivní školy .
.

Přípravný kurz k studiu obecné lingvistiky

I letos Katdera obecné lingvistiky pořádá přípravný kurz pro budoucí studenty. Přihláška k přípravnému kurzu je otevřena na na webových stránkách fakulty .
Informace o kurzu jsou k dispozici na strankach ICV .

Merrillův program

Milé studentky, milí studenti,

ačkoliv jsme hluboce zarmouceni úmrtím pana Charlese Merrilla v minulém týdnu, věříme, že pokračování Merrillova programu nejlépe uctí jeho památku a zachová nám ho jako vzor lidskosti, celoživotní aktivity, podpory vzdělání a moudrosti. I proto Zahraniční oddělení RUP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2018/2019, a to konkrétně na:
1) Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania;
2) Hampshire College, Amherst, Massachusetts.

Zájemci z řad studentů UP s českým občanstvím, vyjma studentů lékařské fakulty, se mohou informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení RUP, Křížkovského 8. Více informací a formulář přihlášky k tisku naleznete také na webových stránkách ZO .

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám pí Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 15. ledna 2018 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů či kapesného zůstává.

Erasmus 2018/2019

Výběrové řízení Erasmu 2017/2018 bylo otevřeno! Přihlášky vyplňujte on-line přes erasmusplus.upol.cz nejpozději do 04. února. Výběr destinací: Universität Trier (DE), Universidad del Pais Vasco (ES), University of Tartu / Tartu Ülikool (EE), Universita di Bologna (IT), University of Oslo (NO), Univerzita Komenského v Bratislave (SK). Pro více informací pište na: ludmila.lackova01@upol.cz.

ukončení zápisu na SZZk a obhajoby v lednu 2018

Dne 14. prosince 2017 v 11:00 je termín ukončení zápisu na SZZk
a obhajoby v lednu 2018.
Žádáme studenty o včasné plnění a kontrolu
dat v IS STAG. Studenti, kteří se k tomuto datu řádně nezapíší, nemohou SZZk nebo
obhajobu v lednu 2018 absolvovat.

Evaluace předmětů ZS 2017

Jsme zvědaví na váš názor!
Období určené pro evaluaci v systému EDIS trvá od 4. 12. 2017 do 11. 2. 2018.
Na připomínky a komentáře studentů bude vyučující reagovat po skončení evaluace předmětů zejména v období od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018.
Podrobný návod a bližší info naleznete na webu fakulty.

Státní závěrečná zkouška lednový termín

Lednový termín státní závěrečné zkoušky byl stanoven na 24.01.2018 o 10.00. Zkouška je již otevřena ve stagu.

Diego Krivochen. Language, Computation, and Dynamical Systems

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na přednášku Diega Krivochena (University of Reading) s názvem Language, Computation, and Dynamical Systems.
Přednáška se koná ve čtrvtek 07. 12. 2017 o 15.00 v učebně KC 1.07. na Křížkovského 14. Zárověn je možné domluvit si s Diegem Krivochenem konzultace kdykoliv ve dnech od 05.12. do 09.12.
Abstrakt přednášky: The focus of this talk is the nature of cognitive computation, and the relation between computation, linguistic theory, and dynamical systems. We will review traditional notions of computation and analyse their applicability to natural language, distinguishing it from formal languages as usually studied in Computer Science.
The main theoretical result of the thesis is that imposing a single computational template for the assignment of structural descriptions to natural language sentences is not only empirically inadequate, but also theoretically more costly than assuming a strongly cyclic approach in which computational dependencies vary, oscillating up and down the Chomsky Hierarchy of formal grammars. The idea that the grammar assigns substrings the simplest possible structural description that captures semantic dependencies between syntactic objects will be referred to as mixed computation. The analysis of theories of computation will reveal that the theory of computable functions must not be identified with the theory of effective computation, and we will argue for the necessity to introduce aspects of interaction in the study of physically realized computational procedures, which configure dynamical systems of a very specific kind: those defined by the irreconcilable tension between opposing requirements.

Budeme se na vás těšit!

přednáška Jana Maršálka

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky a filozofie na přednášku Mgr. Jana Maršálka, PhD. (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, Filosofický ústav AV ČR) s názvem Degradace vědeckých předmětů: mezi normativitou a deskripcí.
Přednáška se koná 16. 11. 2017 o 13.15 v učebně KC 1.07.

Přednáška Huberta Kowalewského

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na přednášku Huberta Kowalewského (Maria Curie – Skłodowska University, Lublin): „How to catch a beetle (in the box). A structuralist approach to introspection in linguistics“. Přednáška se koná 9. 11. 2017/13.15 v učebně KC 1.07.

Claudio Paolucci na KOL

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na přednášku Claudia Paolucciho z Univesity of Bologna na téma: „Social Cognition, Mindreading and narratives. Towards a cognitive semiotics approach to social cognition“.

Akce se bude konat ve čtvrtek 2. 11. 2017. ve 14.00 v KC 1.07 na Křížkovského 14.

Abstrakt:

In the first part, I will work on the relationship between cognition and performativity in social cognition, introducing the Narrative Pratice Hypothesis (NPH). In the second part, I will tackle NPH, trying to integrate and improving it through a semiotic idea of Narrativity. In the third part, I will claim that the way we give meaning to the others’ actions comes from pragmatic semiotic interactions through which we organize them in narrative shape, starting from intersubjectivity. Far from being the condition of possibility of social cognition, Mindreading seems to be a very specific skill developed from semiotic and prelinguistic narrative practices that language extends in “wi-fi” mode (Extended Mind Theory) quite a long time before we are able to pass the “false belief” test (Theory of Mind).
i) Tackling the idea that Mind-reading appears to be a prerequisite for normal social interaction, the Narrative Pratice Hypothesis (NPH) – originally formulated by Shaun Gallagher and Daniel Hutto – claims that the normal route by which children acquire their Folk Psychology competence is through exposure to narratives of a special sort, those that «make explicit mention of how mental states (most prominently, beliefs and desires) figure in the lives, history and larger projects of their owners, inter alia » (Hutto, 2009, 11). According to NPH, mental states come from social narrative practices grounded in the world and not in the head, in which beliefs and desires figure in the lives and project of their owners. That’s why Folk Psychology is acquired through narratives.
With Folk Psychology, NPH means our everyday practice of making sense of intentional actions (our own and those of others) in terms of reasons (beliefs, desires etc.). Since Folk Psychological narratives are distinguished by being about agents who act for reasons, the Narrative Pratice Hypothesis claims that Folk Psychology competence is constitutively related to narrative practices. That is the core claim of the NPH.
If NPH is true, the way we understand others is not grounded on a mind-reading mechanism, which indeed is a very specific skill developed from our pragmatic interaction with others, where the subject is not an observer of others’ actions but a “fellow character” interacting with others inside of a practice. It is action with its narrative logic that shapes the mind-reading cognitive ability and the related theory of mind, not vice versa. Cognition is a function of action and action is immediately an inter-action.
ii) However, what is the theory of narrativity implicit in the NPH, that entrusts narrativity with such a great power at the level of cognition?
In my opinion, the NPH does not offer or incorporate a theory of narrative competence at all. It simply says that narrative practices play a critical part in engendering folk psychological competence, but it studiously avoids providing a theory or definition of what narratives are. Rather it operates under the assumption that is uncontroversial that narrative practices of the right kind exist. This has to be challenged through a semiotic conception of Narrativity.
iii) In my last part, I will claim that our everyday practice of making sense of intentional actions in terms of reasons (beliefs, desires etc.) is a skill that comes from social narrative practices in which we manipulate the others, we try to make the others do things inside a shared system of values, we gain the competences needed to do these kind of things, we act and we get judged on our actions. This kind of activity grounds the relationship between mommy and baby before the showing up of verbal language and it is a pattern of action that can be found not only in every primate, but also in a huge variety of other animal species. I will finally deal with situations where this pattern is problematic, like in social skills pathologies (Gallese, Rochat e Berchio 2012), working a bit on the “Social Motivation Theory” of Autism Spectrum Disorder (Dawson et al. 2005, Chevalier et al. 2012, Famà 2017, P. Pennisi 2017).

 

Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2018.
Finančně budou podpořeny tyto mobility:

Studijní mobility nad 28 dní primárně do zemí mimo EU v rámci bilaterálních smluv UP, příp. tzv. freemover pobyty.
Podmínky účasti:

Studenti zapsáni do všech ročníků prezenčního studia na FF UP (včetně navazujícího Mgr. studia) s výjimkou prvního ročníku Bc. studia.
V případě výjezdu v době ZS musí mít student splněny studijní povinnosti do 30. 06. 2018
Mobilita v trvání minimálně 28 dní, max. 10 měsíců.
Upřednostňovány jsou studijní pobyty mimo EU.
Maximální výše požadovaného finančního příspěvku 20 000 Kč na měsíc.

Náležitosti žádosti:

Application Form
Learning Agreement
Žádost o příspěvek
Prohlášení o účtu
Motivační dopis

Termín podání podepsaných žádostí: do 27. 10. 2017 na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.07, Mgr. Jana Hořáková.)
Kompletní žádosti není nutné podat osobně, stačí vložit do určené schránky na dveřích kanceláře či nechat na podatelně na jméno Jany Hořákové.
Více info na webu fakulty.

Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů DSP FF UP

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů DSP FF UP pro rok 2018.
Finančně budou podpořeny tyto projekty:

Výzkumné badatelské pobyty.
Aktivní účast na mezinárodních zahraničních konferencích.

Podmínky účasti:

Student/ka DSP FF UP v prezenční formě (během celé doby realizace mobility).
Mobilita v trvání minimálně 5 dní, max. 1 semestr (netýká se účasti na konferenci).
Výstup ve formě studie/článku v časopise/kapitoly disertační práce nebo konferenčního příspěvku min. ve sborníku z konference,
s podmínkou odevzdání rukopisu nejpozději 3 měsíce po návratu.
Maximální výše požadovaného finančního příspěvku
u výjezdů kratších než 28 dní: 2000,- Kč/den, max. 20 000,- Kč na pobyt;
u výjezdů nad 28 dní max. 20 tis Kč/měsíc.

Náležitosti žádosti:

Písemný projekt s jasně definovanými výstupy mobility v rozsahu max. jedné A4 strany
Stručný přehled projektu
Žádost o příspěvek
Doporučení podepsané školitelem, nebo předsedou oborové rady DSP
Prohlášení o účtu (formuláře zahraničních mobilit studentů).

Termín podání podepsaných žádostí:

27. 10. 2017, na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.10).
Kontakt: lenka.hanicakova@upol.cz
Více info a dokumenty ke stažení na webu fakulty.