Merrillův program

Milé studentky, milí studenti,

ačkoliv jsme hluboce zarmouceni úmrtím pana Charlese Merrilla v minulém týdnu, věříme, že pokračování Merrillova programu nejlépe uctí jeho památku a zachová nám ho jako vzor lidskosti, celoživotní aktivity, podpory vzdělání a moudrosti. I proto Zahraniční oddělení RUP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2018/2019, a to konkrétně na:
1) Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania;
2) Hampshire College, Amherst, Massachusetts.

Zájemci z řad studentů UP s českým občanstvím, vyjma studentů lékařské fakulty, se mohou informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení RUP, Křížkovského 8. Více informací a formulář přihlášky k tisku naleznete také na webových stránkách ZO .

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám pí Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 15. ledna 2018 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů či kapesného zůstává.

Erasmus 2018/2019

Výběrové řízení Erasmu 2017/2018 bylo otevřeno! Přihlášky vyplňujte on-line přes erasmusplus.upol.cz nejpozději do 04. února. Výběr destinací: Universität Trier (DE), Universidad del Pais Vasco (ES), University of Tartu / Tartu Ülikool (EE), Universita di Bologna (IT), University of Oslo (NO), Univerzita Komenského v Bratislave (SK). Pro více informací pište na: ludmila.lackova01@upol.cz.

ukončení zápisu na SZZk a obhajoby v lednu 2018

Dne 14. prosince 2017 v 11:00 je termín ukončení zápisu na SZZk
a obhajoby v lednu 2018.
Žádáme studenty o včasné plnění a kontrolu
dat v IS STAG. Studenti, kteří se k tomuto datu řádně nezapíší, nemohou SZZk nebo
obhajobu v lednu 2018 absolvovat.

Evaluace předmětů ZS 2017

Jsme zvědaví na váš názor!
Období určené pro evaluaci v systému EDIS trvá od 4. 12. 2017 do 11. 2. 2018.
Na připomínky a komentáře studentů bude vyučující reagovat po skončení evaluace předmětů zejména v období od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018.
Podrobný návod a bližší info naleznete na webu fakulty.

Státní závěrečná zkouška lednový termín

Lednový termín státní závěrečné zkoušky byl stanoven na 24.01.2018 o 10.00. Zkouška je již otevřena ve stagu.

Diego Krivochen. Language, Computation, and Dynamical Systems

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na přednášku Diega Krivochena (University of Reading) s názvem Language, Computation, and Dynamical Systems.
Přednáška se koná ve čtrvtek 07. 12. 2017 o 15.00 v učebně KC 1.07. na Křížkovského 14. Zárověn je možné domluvit si s Diegem Krivochenem konzultace kdykoliv ve dnech od 05.12. do 09.12.
Abstrakt přednášky: The focus of this talk is the nature of cognitive computation, and the relation between computation, linguistic theory, and dynamical systems. We will review traditional notions of computation and analyse their applicability to natural language, distinguishing it from formal languages as usually studied in Computer Science.
The main theoretical result of the thesis is that imposing a single computational template for the assignment of structural descriptions to natural language sentences is not only empirically inadequate, but also theoretically more costly than assuming a strongly cyclic approach in which computational dependencies vary, oscillating up and down the Chomsky Hierarchy of formal grammars. The idea that the grammar assigns substrings the simplest possible structural description that captures semantic dependencies between syntactic objects will be referred to as mixed computation. The analysis of theories of computation will reveal that the theory of computable functions must not be identified with the theory of effective computation, and we will argue for the necessity to introduce aspects of interaction in the study of physically realized computational procedures, which configure dynamical systems of a very specific kind: those defined by the irreconcilable tension between opposing requirements.

Budeme se na vás těšit!

přednáška Jana Maršálka

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky a filozofie na přednášku Mgr. Jana Maršálka, PhD. (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, Filosofický ústav AV ČR) s názvem Degradace vědeckých předmětů: mezi normativitou a deskripcí.
Přednáška se koná 16. 11. 2017 o 13.15 v učebně KC 1.07.

Přednáška Huberta Kowalewského

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na přednášku Huberta Kowalewského (Maria Curie – Skłodowska University, Lublin): „How to catch a beetle (in the box). A structuralist approach to introspection in linguistics“. Přednáška se koná 9. 11. 2017/13.15 v učebně KC 1.07.

Claudio Paolucci na KOL

Srdečně zveme kolegy, studenty a příznivce lingvistiky na přednášku Claudia Paolucciho z Univesity of Bologna na téma: „Social Cognition, Mindreading and narratives. Towards a cognitive semiotics approach to social cognition“.

Akce se bude konat ve čtvrtek 2. 11. 2017. ve 14.00 v KC 1.07 na Křížkovského 14.

Abstrakt:

In the first part, I will work on the relationship between cognition and performativity in social cognition, introducing the Narrative Pratice Hypothesis (NPH). In the second part, I will tackle NPH, trying to integrate and improving it through a semiotic idea of Narrativity. In the third part, I will claim that the way we give meaning to the others’ actions comes from pragmatic semiotic interactions through which we organize them in narrative shape, starting from intersubjectivity. Far from being the condition of possibility of social cognition, Mindreading seems to be a very specific skill developed from semiotic and prelinguistic narrative practices that language extends in “wi-fi” mode (Extended Mind Theory) quite a long time before we are able to pass the “false belief” test (Theory of Mind).
i) Tackling the idea that Mind-reading appears to be a prerequisite for normal social interaction, the Narrative Pratice Hypothesis (NPH) – originally formulated by Shaun Gallagher and Daniel Hutto – claims that the normal route by which children acquire their Folk Psychology competence is through exposure to narratives of a special sort, those that «make explicit mention of how mental states (most prominently, beliefs and desires) figure in the lives, history and larger projects of their owners, inter alia » (Hutto, 2009, 11). According to NPH, mental states come from social narrative practices grounded in the world and not in the head, in which beliefs and desires figure in the lives and project of their owners. That’s why Folk Psychology is acquired through narratives.
With Folk Psychology, NPH means our everyday practice of making sense of intentional actions (our own and those of others) in terms of reasons (beliefs, desires etc.). Since Folk Psychological narratives are distinguished by being about agents who act for reasons, the Narrative Pratice Hypothesis claims that Folk Psychology competence is constitutively related to narrative practices. That is the core claim of the NPH.
If NPH is true, the way we understand others is not grounded on a mind-reading mechanism, which indeed is a very specific skill developed from our pragmatic interaction with others, where the subject is not an observer of others’ actions but a “fellow character” interacting with others inside of a practice. It is action with its narrative logic that shapes the mind-reading cognitive ability and the related theory of mind, not vice versa. Cognition is a function of action and action is immediately an inter-action.
ii) However, what is the theory of narrativity implicit in the NPH, that entrusts narrativity with such a great power at the level of cognition?
In my opinion, the NPH does not offer or incorporate a theory of narrative competence at all. It simply says that narrative practices play a critical part in engendering folk psychological competence, but it studiously avoids providing a theory or definition of what narratives are. Rather it operates under the assumption that is uncontroversial that narrative practices of the right kind exist. This has to be challenged through a semiotic conception of Narrativity.
iii) In my last part, I will claim that our everyday practice of making sense of intentional actions in terms of reasons (beliefs, desires etc.) is a skill that comes from social narrative practices in which we manipulate the others, we try to make the others do things inside a shared system of values, we gain the competences needed to do these kind of things, we act and we get judged on our actions. This kind of activity grounds the relationship between mommy and baby before the showing up of verbal language and it is a pattern of action that can be found not only in every primate, but also in a huge variety of other animal species. I will finally deal with situations where this pattern is problematic, like in social skills pathologies (Gallese, Rochat e Berchio 2012), working a bit on the “Social Motivation Theory” of Autism Spectrum Disorder (Dawson et al. 2005, Chevalier et al. 2012, Famà 2017, P. Pennisi 2017).

 

Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2018.
Finančně budou podpořeny tyto mobility:

Studijní mobility nad 28 dní primárně do zemí mimo EU v rámci bilaterálních smluv UP, příp. tzv. freemover pobyty.
Podmínky účasti:

Studenti zapsáni do všech ročníků prezenčního studia na FF UP (včetně navazujícího Mgr. studia) s výjimkou prvního ročníku Bc. studia.
V případě výjezdu v době ZS musí mít student splněny studijní povinnosti do 30. 06. 2018
Mobilita v trvání minimálně 28 dní, max. 10 měsíců.
Upřednostňovány jsou studijní pobyty mimo EU.
Maximální výše požadovaného finančního příspěvku 20 000 Kč na měsíc.

Náležitosti žádosti:

Application Form
Learning Agreement
Žádost o příspěvek
Prohlášení o účtu
Motivační dopis

Termín podání podepsaných žádostí: do 27. 10. 2017 na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.07, Mgr. Jana Hořáková.)
Kompletní žádosti není nutné podat osobně, stačí vložit do určené schránky na dveřích kanceláře či nechat na podatelně na jméno Jany Hořákové.
Více info na webu fakulty.

Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů DSP FF UP

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů DSP FF UP pro rok 2018.
Finančně budou podpořeny tyto projekty:

Výzkumné badatelské pobyty.
Aktivní účast na mezinárodních zahraničních konferencích.

Podmínky účasti:

Student/ka DSP FF UP v prezenční formě (během celé doby realizace mobility).
Mobilita v trvání minimálně 5 dní, max. 1 semestr (netýká se účasti na konferenci).
Výstup ve formě studie/článku v časopise/kapitoly disertační práce nebo konferenčního příspěvku min. ve sborníku z konference,
s podmínkou odevzdání rukopisu nejpozději 3 měsíce po návratu.
Maximální výše požadovaného finančního příspěvku
u výjezdů kratších než 28 dní: 2000,- Kč/den, max. 20 000,- Kč na pobyt;
u výjezdů nad 28 dní max. 20 tis Kč/měsíc.

Náležitosti žádosti:

Písemný projekt s jasně definovanými výstupy mobility v rozsahu max. jedné A4 strany
Stručný přehled projektu
Žádost o příspěvek
Doporučení podepsané školitelem, nebo předsedou oborové rady DSP
Prohlášení o účtu (formuláře zahraničních mobilit studentů).

Termín podání podepsaných žádostí:

27. 10. 2017, na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.10).
Kontakt: lenka.hanicakova@upol.cz
Více info a dokumenty ke stažení na webu fakulty.

Předběžný harmonogram přednášek hostujících profesorů na Katedře obecné lingvistiky v ZS 2017/2018

Přednášky hostujících profesorů jsou určeny nejen studentům zapsaným do kurzů VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC, ale taky všem příznivcům a přátelům lingvistiky.
2. 11. 2017/14.00 Claudio Paolucci (University of Bologna):  “Social Cognition, Mindreading and Narratives. Towards a Cognitive Semiotics Approach to Social Cognition“
9. 11. 2017/13.15 Hubert Kowalewski (Maria Curie – Skłodowska University, Lublin): „How to catch a beetle (in the box). A structuralist approach to introspection in linguistics“
16. 11. 2017. Jan Maršálek (AV ČR): název přednášky bude upřesněn
7. 12. 2017. Diego Krivochen (University of Reading): „Connection between dynamical systems and syntax“

Harmonogram je předběžný a je možné, že se bude ještě měnit. Přednášky se budou konat v místnosti KC-1.07 (informace ve stagu ohledně učebny je nesprávná).

FÓRUM mladých lingvistů

Olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky zve všechny studenty a příznivce lingvistiky na sérii přednášek s názvem FÓRUM mladých lingvistů. Přednášky se konají v dnech od 24. do 31. října 2017. Podrobné info v přílohách Poláchová, Horáková (DOC) Richard Změlík (DOC) Nováková, Zimmerová (DOC) Kopečková, Wenzel (DOC).

Stáž na UFALu

v pondelok 16.10. sa bude konať stáž v Ústave Formální a aplikované lingvistiky na UK v Prahe. Stáž je povinná pre študentov kurzu Lingvistické aplikace doktorky Veselovskej, ale prihlásiť sa môžete aj mimo tento kurz. Stáž je otvorená pre všetkých záujemcov.
Program bude následující:
12:20 – 13:20 představení Ústavu formální a aplikované lingvistiky
13:30 – 14:50 přednáška psycholingvisty Filipa Smolíka „Co znamená znalost morfologie: zkoumání u dětí a dospělých“
15:00 – 16:00 návštěva Centra vizuální historie Malach

Prosím záujemcov, aby sa nahlásili Ľudmile Lackovej do piatku 13.10. Cestovné náklady budú preplatené.

Ceepus deadline

Připomínám mezní termín pro zasílání přihlášek Ceepus na letní semestr. Termín pro podávání přihlášek v rámci sítí CEEPUS je 31. října 2017.

Lingvistické pasování

 

Srdečně zveme všechny studenty prvních ročníků bakalářského i magisterského programu k jejich oficiálnímu pasování a přijetí mezi lingvisty. Vítáni jsou i ostatní studenti OLTK.

 

 


Předměty VMOD, VMAT

Předměty VMOD a VMAT byly opětovně zařazeny do studijních plánů jak bakalářského, tak i magisterského studia KOL se statutem předmětu typu B. Pro všechny zájemce je zápis otevřen do neděle. Omlouváme se za způsobené technické potíže.

Předmět Přednášky zahrančních vyučujících (VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC)

Ospravedlňujeme sa za komplikácie spojené s prihlasovaním sa na propojené předměty VSM3, VSM8, VS3BC a VS8BC. Celková kapacita bola navýšená a do nedeľe je možné sa ešte stále zapisovať.

Výuka předmětu Matematické modelování textu

Rádi bychom studenty informovali o změně sylabu předmětu Matematické modelování textu (KOL/VMOD) v pondělí od 13:15 do 14:45. Nově jej bude vyučovat Vladimír Matlach. Obsah předmětu je k nahlédnutí níže:

1. Pravděpodobnosti a trocha matematiky
- Frekvence & Bayes, náhodný jev, nejistota, entropie, faktory
- Aplikace ve strojovém učení
- Cíle, cost funkce, gradienty, derivace, nejmenší úsilí

2. NLP zrychleně
- Texty, korpusy, zpracování textů od tokenizace ke slovníkům a stromům
- Jak na texty nahlížet z hlediska modelování: řetězy, stromy, indexy, slovníky

3. Nástroje pro analýzu
- R, Python, QUITA

4. Aplikace modelování
- Pomocné vizualizace (MDS)
- Vztahy vlasností (korelace, FA), redukce dimenzionality (PCA, SVD)
- Klasifikace (kNN, NB, LDA, SVM + kernely)
- Neuronové sítě

5. Aplikace a praxe
- Určování autorství, určování jazyka, detekce spamu, detekce konfliktnosti, T9, emoce v textu a další

Výuka Kateřiny Veselovské

Upozorňujeme na posunutí začátku výuky doktorky Kateřiny Veselovské. Výuka bude zahájena až v pondělí 2.10.