O Encyklopedii lingvistiky

Z Encyklopedie lingvistiky
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Co je eL

eL je encyklopedie lingvistických hesel s interdisciplinárními přesahy do dalších společenskovědních i přírodních oborů. Je spoluvytvářená studenty a vyučujícími Katedry obecné lingvistiky.

Ve výuce značné části kurzů realizovaných v projektu Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami [1] je zrušena forma klasických referátů a seminárních prací. Písemné výstupy seminářů vytvoří podklady pro hesla v Encyklopedii lingvistiky, která bude garantována vyučujícími a bude zároveň sloužit jako studijní pomůcka.

Encyklopedie bude mít elektronickou podobu, bude zveřejněna v průběhu řešení projektu a dále rozšiřována Katedrou obecné lingvistiky a dalšími zájemci. Její obsah bude zároveň přenášen do encyklopedie Wikipedia.

Záměrem projektu je, aby seminární práce studentů nebyla pouze izolovaným počinem v horizontu konkrétního kurzu, ale aby dostala cílenou, vědecky závažnější a trvalejší podobu. Studenti budou spolu s garanty uvedeni pod hesly jako autoři. Encyklopedii bude dále možno používat ve výuce, bude regulérním, hodnotným a snadno dostupným zdrojem pro studenty připravující se na atestace lingvistických předmětů a vyučující ji budou moci využít jako podporu výuky.

V semináři Lingvistická encyklopedie bude vytvořen redakční tým, postupem času obměňovaný, který bude editovat jednotlivá hesla vytvořená na základě seminárních výstupů a dalšího doplnění doktorandy a vyučujícími. Studentská redakce encyklopedie v minulém roce připravila strukturu modelových hesel a zpracivala manuál pro postup při tvoření hesla, který by měl být pro studenty jakousi oporou a průvodce (tento manuál byl vložen do sekce Informace pro autory). Neměl by v žádném případě zavazovat a omezovat. Prostor pro individuální přístup ke zpracovávaným tématům je zachován a respektován.

Studenti kurzu Lingvistická encyklopedie se současně se podílejí na editorských úpravách textů a jejich publikování v encyklopedii.

Publikační model a ediční zásady eL

  1. eL není otevřená encyklopedie, nemůže v ní tedy editovat kdokoliv. To umožňuje členům redakční rady garanci hesel.
  2. Příspěvky jsou získávány jako seminární výstupy od studentů kurzů KOL.Studenti budou uvedeni pod hesly jako autoři.
  3. Hesla nesmějí porušovat autorská práva, měly by mít encyklopedický styl a čerpat z relevantních zdrojů.
  4. Ediční rozhodnutí týkající se encyklopedie, včetně rozhodnutí týkajících se obsahu, formátu a distribuce hesel, jsou v kompetenci vedoucího redaktora a ostatních členů redakční rady.
  5. Redakční radu tvoří vyučující Katedry obecné lingvistiky FF UP a partneři v rámci projektu Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami [2]. Jsou poradní instancí při vzniku hesel, vedou studenty při výběru odborné literatury a jejím zpracování, revidují a garantují hesla. Zároveň radí vedoucímu redaktorovi v hlavních otázkách řízení encyklopedie
  6. Všechna hesla jsou garantována jedním či více odborníky, od kterých se očekává konstruktivní kritika během procesu revidování před publikováním. Autoři by si měli být vědomi, že některá zpracovaná hesla nemusí být přijata pro publikaci.
  7. Hesla mohou být průběžně doplňována a updatována.


Historie

Redakce eL

Vedoucí redaktorka: Kateřina Prokopová
Hlavní přispěvatelé: Seznam autorů hesel
Redakční rada Seznam garantů hesel
Studentská redakce Seznam editorů
Finanční podpora: Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Kontakt: katerina.prokopova@upol.cz


Informace o copyrightu

Jak citovat eL

Statistika přístupů

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje