Obsah

Z Encyklopedie lingvistiky
Přejít na: navigace, hledání
 1. Abdukce
 2. Abdukce: Vznik pojmu a obecná charakteristika
 3. Abdukce: Současné pojetí
 4. Adam Smith: O původu a vývoji jazyka
 5. Adjunkt
 6. Adresát
 7. Agramatičnost
 8. Sémantický agregát
 9. Aktant
 10. Aktuání členění
 11. Aktuální členění - prostředky vyjádření
 12. Aktuální členění: Obecná charakteristika
 13. Aktuální členění: Zařazení do jazykového systému
 14. Algebraická lingvistika
 15. Alofon
 16. Alomorf
 17. Alternace
 18. Altmann, Gabriel
 19. Altmann, Gabriel: Život
 20. Altmann, Gabriel: Vědecká profilace
 21. Altmann, Gabriel: Osobnost v kontextu dějin
 22. Americký deskriptivismus: Bloomfield a první formalistické tendence
 23. Americký deskriptivismus: Harrisův distribucionismus
 24. Analogie
 25. Analogie (filozofie)
 26. Analogie (filozofie): Charakteristika pojmu
 27. Analogie (filozofie): Archytás z Tarentu
 28. Analogie (filozofie): Platónovo pojetí
 29. Analogie (filozofie): Aristotelovo pojetí
 30. Analogie (filozofie): Pojem ve scholastice
 31. Analogie (filozofie): Tomáš Akvinský
 32. Analogie (filozofie): Následníci Tomáše Akvinského
 33. Analogie (filozofie): Pojem v renesanci
 34. Analogie (filozofie): Pojem v novověku
 35. Analogie (filozofie) a ostatní disciplíny
 36. Analogie u mladogramatiků
 37. Analogie u mladogramatiků: Charakteristika
 38. Analogie u mladogramatiků: Představitelé
 39. Analogie u mladogramatiků: Koncepce Hermana Paula
 40. Analýza
 41. Analýza na základě bezprostředních složek
 42. Analýza na základě bezprostředních složek: Obecná charakteristika
 43. Analýza na základě bezprostředních složek vs. závislostní syntax
 44. Analýza na základě bezprostředních složek a Leonard Bloomfield
 45. Analýza na základě bezprostředních složek a Rulon Wells
 46. Analýza na základě bezprostředních složek: Výhody
 47. Antirealismus
 48. Antirealismus: Historie a význam pojmu
 49. Antirealismus: Antirealismus v učení Georga Berkeleyho
 50. Antirealismus: Vědecký realismus a antirealismus
 51. Antirealismus: Morální realismus a antirealismus
 52. Arbitrárnost
 53. Archifoném
 54. Aristoteles
 55. Augustin
 56. Austin, John
 57. Axiom
 58. Axiomatický systém
 59. Axiomatický systém: Struktura axiomatického systému
 60. Axiomatický systém: Vlastnosti axiomatického systému
 61. Axiomatický systém: Příklad axiomatického systému - Euklidova geometrie
 62. Bachelard, Gaston
 63. Bariéra komunikační
 64. Barthes, Roland
 65. Bastian, Adolf
 66. Bayesianismus
 67. Bayesianismus: Život a dílo Thomase Bayese
 68. Bayesianismus: Bayesova věta a bayesovská statistika
 69. Bilingvismus, diglosie a „smíšené“ jazyky
 70. Binarismus
 71. Biologický přístup
 72. Bohatství textu
 73. Brus
 74. Burnett, James
 75. Burnett, James: O původu a vývoji jazyka
 76. Burnett, James v kontextu dějin: Předchůdci
 77. Burnett, James v kontextu dějin: Spolupráce s dalšími významnými osobnostmi
 78. Burnett, James: Vědecká profilace
 79. Burnett, James: Život
 80. Bühler, Karl
 81. Činnosti tváře
 82. Činnosti tváře: Charakteristika
 83. Činnosti tváře: Základní druhy
 84. Davidson, Donald
 85. De Saussure, Ferdinand
 86. Dedukce
 87. Dedukce: Charakteristika pojmu
 88. Dedukce vs. indukce
 89. Dedukce: Dvě koncepce vědecké metody
 90. Dedukce: Hjelmslevův empirický princip
 91. Definice
 92. Deiktické prostředky
 93. Deiktické prostředky: Obecná charakteristika
 94. Deiktické prostředky: Typy deiktických prostředků
 95. Dějiny lingvistiky
 96. Dendrogram
 97. Denotace (lexikologie)
 98. Denotace (lexikologie): Charakteristika pojmu
 99. Denotace (lexikologie) a konotace
 100. Denotace (lexikologie) v českém kontextu
 101. Dezinformace
 102. Diachronie
 103. Diagramatičnost
 104. Dialog
 105. Disambiguace
 106. Disciplína
 107. Diskurz
 108. Diskurz: Obecná charakteristika
 109. Diskurz: Historie termínu diskurz
 110. Diskurz: Lingvistické pojetí diskurzu
 111. Diskurz: Foucaultovské pojetí diskurzu
 112. Diskurzivní formace
 113. Distinktivní rys
 114. Distinktivní rys: Historie pojmu
 115. Distinktivní rys: Obecná charakteristika
 116. Distinktivní rys: Dělení distinktivních rysů
 117. Dobrý autor
 118. Dobrý autor: Historie pojmu
 119. Dobrý autor: Obecná charakteristika
 120. Dobrý autor versus autor absolutně dobrý
 121. Eco, Umberto
 122. Elipsa
 123. Elipsa: Obecná charakteristika pojmu
 124. Elipsa: Klasifikace podle Mluvnice spisovné češtiny
 125. Elipsa: Klasifikace podle Základů české skladby
 126. Elipsa: Klasifikace podle Gramatické syntaxe v textu
 127. Elipsa: Klasifikace podle Nauky o českém jazyku
 128. Elipsa: Klasifikace podle Mluvnice češtiny
 129. Elipsa: Klasifikace podle Skladby češtiny
 130. Elize
 131. Empirie
 132. Empirismus
 133. Empirický princip
 134. Encyklopedie
 135. Entropie
 136. Entropie: Charakteristika pojmu
 137. Entropie: Dělení
 138. Entropie vs. negentropie
 139. Epistémé
 140. Epistémé: Obecná charakteristika
 141. Epistémé a antická filozofie
 142. Epistémé podle Michela Foucaulta
 143. Epistemologie
 144. Ertl, Václav
 145. Ertl, Václav: Kritika
 146. Ertl, Václav: Vědecká profilace
 147. Ertl, Václav: Život
 148. Etnopsychologická škola
 149. Etnopsychologie
 150. Etymologie
 151. Experiment
 152. Experiment: Validita závěrů experimentálních studií
 153. Experiment : Základní pojmy a typy experimentu¨
 154. Experiment : Metody experimentu
 155. Fairclough, Norman
 156. Falzifikace
 157. Feyerabend, Paul Karl
 158. Figura
 159. Fillmorova teorie pádů
 160. Fillmorova teorie pádů: Obecná charakteristika
 161. Fillmorova teorie pádů: Teoretický podklad
 162. Fillmorova teorie pádů: Pádová gramatika
 163. Fillmorova teorie pádů: Pádové rámce
 164. Fillmorova teorie pádů: Srovnání s dalšími teoriemi
 165. Filozofie jazyka
 166. Foném
 167. Fonetická transkripce
 168. Fonetická transkripce: Obecná charakteristika
 169. Fonetická transkripce: Typy transkripčních systémů
 170. Fonetická transkripce: Transkripce češtiny
 171. Fonetická transkripce: Další druhy přepisu
 172. Forenzní lingvistika
 173. Forenzní lingvistika: Historie oboru
 174. Forenzní lingvistika: Hlavní pojmy
 175. Forenzní lingvistika: Hlavní představitelé a jejich přínos
 176. Forenzní lingvistika: Metody zkoumání
 177. Forenzní lingvistika: Obecná charakteristika
 178. Forenzní lingvistika: Předmět studia
 179. Forma/substance
 180. Formalismus
 181. Formalismus: Americký deskriptivismus
 182. Formalismus: Obecná charakteristika
 183. Formalismus: Reakce na formalismus
 184. Formalismus: Transformační generativní gramatika
 185. Formant
 186. Fraktál
 187. Frankfurtská škola
 188. Frazeologie
 189. Frazeologie: Historie
 190. Frazeologie: Hlavní představitelé a jejich přínos
 191. Frazeologie: Předmět studia
 192. Frazeologie: Metoda zkoumání
 193. Frazeologie: Základní pojmy
 194. Frekvence
 195. Frekvenční slovník
 196. Funkce
 197. Funkce: Louis Hjelmslev a glosemantika
 198. Funkce: Pražský lingvistický kroužek
 199. Funkce: Frege
 200. Funkce pojmenovací
 201. Funkce usouvztažňovací
 202. Gabelentz, Georg v. d.
 203. Generativní gramatika
 204. Generativní gramatika: Charakteristika a hlavní představitel
 205. Generativní gramatika: První etapa
 206. Generativní gramatika: Druhá etapa
 207. Generativní gramatika: Třetí etapa
 208. Generativní gramatika v kontextu lingvistiky
 209. Generativní gramatika. Obecná charakteristika
 210. Gnozeologie
 211. Gramatický popis
 212. Gramatika
 213. Gramatika: Charakteristika gramatiky
 214. Gramatika: Dělení gramatiky
 215. Gramatika: Vertikální dělení gramatiky
 216. Gramatika: Horizontální dělení gramatiky
 217. Gramatiky DNA
 218. Gramatiky DNA: DNA
 219. Gramatiky DNA: Jazyk a DNA
 220. Greimas, Algirdas Julien
 221. Grice, Herbert
 222. H-bod
 223. H-bod: Popis postupu výpočtu h-bodu na konkrétním případě
 224. H-bod: Význam h-bodu
 225. Hapax legomenon
 226. Hapax legomenon: Historie pojmu
 227. Hapax legomenon: Autorství a frekvence výskytu
 228. Hapax legomenon: Bohatost slovní zásoby
 229. Hapax legomenon: Strojové zpracování jazyka
 230. Hapax legomenon vs. nonce word
 231. Hapax legomenon
 232. Herbart, Johann Friedrich
 233. Hilary Putnam a jeho vymezení stereotypu
 234. Historicko-srovnávací metoda
 235. Hjelmslev, Louis
 236. Hláska
 237. Hláska: Obecná charakteristika
 238. Hláska: Dělení hlásek
 239. Hloubková struktura
 240. Hodnota jazyková
 241. Holismus
 242. Homofonye
 243. Homonymie
 244. Homonymie: Charakteristika pojmu
 245. Homonymie: Lexikální homonymie
 246. Homonymie: Slovotvorná homonymie
 247. Homonymie: Slovnědruhová homonymie
 248. Homonymie: Morfologická homonymie
 249. Homonymie: Syntaktická homonymie
 250. Homonymie: Úplná a částečná homonyma
 251. Homonymie vs. polysémie
 252. Homonymie: Problematika tzv. nepravých homonym
 253. Hra
 254. Hreb/agregát/sémantický konstrukt
 255. Hreb/agregát/sémantický konstrukt: Denotační analýza
 256. Hreb/agregát/sémantický konstrukt: Fázový přechod
 257. Hreb/agregát/sémantický konstrukt: Krajní typy hrebů
 258. Hreb/agregát/sémantický konstrukt: Vztah k textu
 259. Hreb/agregát/sémantický konstrukt: Vztah ke kontextu
 260. Hřebíček, Luděk
 261. Humboldt, Wilhelm von
 262. Hurstův indikátor
 263. Hyperonymie
 264. Hyponymie
 265. Hypotéza
 266. Hypotézy vzniku jazyka
 267. Charakteristika ilokučního aktu podle Searla
 268. Ideologie
 269. Ideologie: Obecná charakteristika
 270. Ideologie: Hodnocení ideologie
 271. Ideologie: Ideologie vs. mýtus, utopie, diskurz
 272. Idiolekt
 273. Idiom
 274. Ikón/ikoničnost
 275. Ilokuční akt podle Johna Searla
 276. Ilokuční akt podle Johna Searla: Historie
 277. Implikatura
 278. Implikatura: Implikatura vs. Implikace
 279. Implikatura: Konvenční implikatura
 280. Implikatura: Konverzační implikatura
 281. Implikatura: Obecná charakteristika
 282. Implikatura: Vznik a historie
 283. Imprimatura
 284. Index/Indexálnost
 285. Index/Indexálnost: Druhy indexu
 286. Index/Indexálnost: Indexálnost v umění
 287. Index/Indexálnost: Obecná charakteristika
 288. Indoevropština
 289. Indukce
 290. Indukce: Kritika indukce
 291. Indukce: Neúplná indukce
 292. Indukce: Úplná indukce
 293. Indukce: Typy indukce
 294. Inference
 295. Informace
 296. Informační obsah zprávy
 297. Intence
 298. Intencionalita
 299. Intencionalita: Herbert Grice a intencionalita
 300. Intencionalita: Intencionalita podle Daniela C. Dennetta
 301. Intencionalita: John Searle a jeho popis intencionality
 302. Intencionalita: Obecná charakteristika
 303. Intencionalita: Pojetí intence a intencionality podle Franze Brentana
 304. Intencionální sémantika
 305. Interpretant
 306. Intersubjektivita
 307. Intersubjektivita: Pojetí E. Husserla
 308. Intersubjektivita: Pojetí D. Davidsona
 309. Introspekce
 310. Invariance
 311. Izotopie
 312. Jakobson, Roman
 313. Jazyk
 314. Jazyková hodnota
 315. Jazyková hodnota: Historie pojmu
 316. Jazyková hodnota: Hodnota a identita
 317. Jazyková hodnota: Hodnota a význam
 318. Jazyková hodnota: Ideje a zvuky
 319. Jazyková hodnota: Jazyk a šachy
 320. Jazyková jednotka
 321. Jazyková politika
 322. Jazyková správnost
 323. Jazyková změna podle Augusta Schleichera
 324. Jazyková změna podle Augusta Schleichera: Organicistní metafora jazyka
 325. Jazyková změna podle Augusta Schleichera: Teorie antiuniformitarismu a vývoj jazyka
 326. Jazyková změna podle Augusta Schleichera: Zákonitosti ve vývoji jazyka
 327. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala
 328. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Vědecká profilace Heymanna Steinthala
 329. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Steinthalova teorie
 330. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Steinthalovo pojetí jazykové změny
 331. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Steinthalův vliv na jazykovědu
 332. Jazykový fraktál
 333. Jazykový input
 334. Jazykový input: Obecná charakteristika
 335. Jazykový input: Nativistický, empiristický a interakční přístup
 336. Jazykový input: Řeč matek (mateřština) a řeč zaměřěná na dítě
 337. Jednotky výběrového souboru
 338. John Searle a jeho přínos teorii řečových aktů
 339. Kanál
 340. Kauzalita
 341. Klasifikace jazyků (typologická)
 342. Klasifikace národního jazyka ze sociálního hlediska
 343. Klastrová analýza
 344. Kmen
 345. Kmenotvorná přípona
 346. Kód
 347. Kodifikace
 348. Kódující a nekódující DNA
 349. Kódující a nekódující DNA v lingvistice
 350. Kódující DNA
 351. Nekódující DNA
 352. Köhler, Reinhard
 353. Kolokace
 354. Kolokace: Charakteristika pojmu
 355. Kolokace: Neutrální a restriktivní kolokabilita
 356. Kolokace: Lexikální kombinace
 357. Kolokace: Faux amis
 358. Lexikálně-funkční gramatika
 359. Lexikálně-funkční gramatika: Historie
 360. Lexikálně-funkční gramatika: Hlavní představitelé a jejich přínos
 361. Lexikálně-funkční gramatika: Předmět studia
 362. Lexikálně-funkční gramatika: Metody zkoumání a hlavní pojmy
 363. Lexikálně-funkční gramatika: Složková a funkční struktura
 364. Lexikálně-funkční gramatika: Gramatické funkce
 365. Lexikálně-funkční gramatika: Funkce TOPIC a FOCUS
 366. Kompetence/performance
 367. Komplement
 368. Komplexní jednotka
 369. Komponentová analýza významu
 370. Komponentová analýza významu: Původ a její inspirační zdroje
 371. Komponentová analýza významu: Povaha sémantických komponentů ve strukturalistické KA
 372. Komponentová analýza významu: Příklad aplikace
 373. Komponentová analýza významu: Limity strukturalistické komponentové analýzy
 374. Komponentová analýza významu: Eugene Nida a problém taxonomických výčtů
 375. Komponentová analýza významu: Generativistický model KA
 376. Komponentová analýza významu: Ecův model KA
 377. Komunikace
 378. Komunikace masová
 379. Komunikace persvazivní
 380. Komunikant
 381. Komunikant: Obecná charakteristika
 382. Komunikant jako pasivní účastník komunikace
 383. Komunikant jako aktivní účastník komunikace
 384. Komunikační kanál
 385. Komunikační kanál: Obecná charakteristika
 386. Komunikační kanál: Dělení komunikačních kanálů
 387. Komunikační kanál: Přístupy ke komunikaci
 388. Komunikát
 389. Komutace
 390. koncept diskurzu (Foucault)
 391. Koncept diskurzu (Habermas)
 392. Koncept znaku u M. Barbieri
 393. Koncept znaku u Marcella Barbieriho
 394. Koncept znaku u Marcella Barbieriho: Codemaker
 395. Koncept znaku u Marcella Barbieriho: Znak, kód a sémiotický systém
 396. Koncept znaku u Marcella Barbieriho: Vztah mezi geny, proteiny, (organickými) znaky a (organickými) významy na molekulární úrovni
 397. Koncept znaku u Marcella Barbieriho: Kritika pojetí buňky jako sémiotického systému
 398. Konotace
 399. Konotace (Mill)
 400. Konstativ/performativ
 401. Konstrukt/konstituent
 402. Konstrukt/konstituent: Historie pojmu a charakteristika Menzerath-Altmannova zákona
 403. Konstrukt/konstituent: Jazykové úrovně
 404. Konstrukt/konstituent: Nadvětné struktury (sémantický konstrukt)
 405. Kontext
 406. Kontext
 407. Konvence, konvencionalita
 408. Korpus jazykový
 409. Kritika verifikačního principu
 410. Kuhn, Thomas Samuel
 411. Thomas Samuel Kuhn: Život
 412. Thomas Samuel Kuhn: Dopad a kritika
 413. Kuhnovo pojetí vědy
 414. Kvantitativní lingvistika
 415. Kybernetika
 416. Kybernetika: Druhy, členění kybernetiky
 417. Kybernetika: Historie
 418. Kybernetika: Obecná charakteristika
 419. Lazarus, Moritz
 420. Leibniz a jazyk
 421. Leibniz a jazyk: Univerzální jazyk
 422. Leibniz a jazyk: Původ jazyků a jejich historická příbuznost
 423. Leibniz a jazyk: Přínos Leibnizova díla
 424. Lemma
 425. Lexikalizace
 426. Lexikální heslo
 427. Lexikální přístup
 428. Lexikální přístup: Charakteristika pojmu
 429. Lexikální přístup: Sériový vs. paralelní model
 430. Lexikální přístup: Porozumění
 431. Lexikální přístup: Produkce
 432. Lexikální přístup: Polysémie a kontext
 433. Lexikální přístup: Ovlivňující faktory
 434. Lexikální statistika
 435. Linearita
 436. Lingvistika
 437. Logický pozitivismus
 438. Logický pozitivismus: Metody zkoumání
 439. Logický pozitivismus: Charakteristika a hlavní představitelé
 440. Logický pozitivismus: Směr v kontextu filozofie
 441. Logický pozitivismus: Východiska
 442. Logika
 443. Markovův řetězec
 444. Marrismus
 445. Marrismus: Východiska
 446. Marrismus: Charakteristika a hlavní představitel
 447. Marrismus v kontextu evropské lingvistiky
 448. Marrismus: Kritika
 449. Matematická lingvistika
 450. Médium
 451. Mentální model
 452. Menzerath-Altmanův zákon
 453. Menzerath, Paul
 454. Metafora
 455. Metafora (strukturní, ontologická, orientační atd.)
 456. Metafora orientační
 457. Metaforická konceptualizace
 458. Metajazyk
 459. Metoda
 460. Metodologie
 461. Metodologie: Historie pojmu, vznik
 462. Metodologie: Obecná charakteristika
 463. Metodologie: Osobnost a směry
 464. Minimální kritické množství jazykového inputu
 465. Mladogramatismus
 466. Mluvní akt
 467. Mluvní akt (Austin)
 468. Mluvní akt (Searle)
 469. Modely verifikačního principu
 470. Modifikace slohových postupů
 471. Morfém
 472. Morfoném
 473. Morris, Charles
 474. Naturalismus
 475. Nazionalcharakter
 476. Negativní zdvořilost
 477. Negativní zdvořilost: Historie pojmu
 478. Negativní zdvořilost: Obecná charakteristika
 479. Negativní zdvořilost: Pozitivní versus negativní zdvořilost
 480. Neologismus
 481. Neosémantizace
 482. Neurath, Otto
 483. Neurath, Otto: Postavení ve filozofické tradici
 484. Neurath, Otto: Vědecká profilace
 485. Neurath, Otto: Život
 486. Neverbální valence
 487. Noetika
 488. Nominalizace
 489. Norma
 490. Nostratická hypotéza
 491. Nulový znak
 492. Obecná charakteristika tváře a související termíny
 493. Objekt
 494. Onomatopoion
 495. Ontologie
 496. Opozice
 497. Ostenze
 498. Pád
 499. Paradigma
 500. Paradigma: Paradigma v lingvistice
 501. Paradigma: Vědecké paradigma
 502. Paronyma
 503. Peirce, Charles S.
 504. Peircovy trichotomie znaku. Index, ikón, symbol. Indexálnost znaku
 505. Peircův triadický model znaku
 506. Performance
 507. Perseverace
 508. Plná valence
 509. Počáteční jazykový input
 510. Pražský lingvistický kroužek
 511. Princip nejmenšího úsilí
 512. Princip nejmenšího úsilí: Obecná charakteristika
 513. Princip nejmenšího úsilí: Princip nejmenšího úsilí v lingvistice
 514. Princip nejmenšího úsilí: Zipfovy zákony
 515. Podavatel/vysílač
 516. Podavatel/vysílač: Dělení pojmů
 517. Podavatel/vysílač: Obecná charakteristika
 518. Podavatel/vysílač: Pojmy podavatel/vysílač versus jiné
 519. Podmínka postačující
 520. Podstata empirické verifikace a smysluplnost výroků
 521. Polysémie: kognitivní modely
 522. Popper, Karl Raimund
 523. Povaha jazykovědy podle Georga von der Gabelentze
 524. Povaha jazykovědy podle Georga von der Gabelentze: Dobový kontext
 525. Povaha jazykovědy podle Georga von der Gabelentze: Die Sprachwissenschaft
 526. Povrchová struktura
 527. Pozitivní versus negativní tvář
 528. Pozitivní zdvořilost
 529. Pozitivní zdvořilost: Obecná charakteristika
 530. Pozitivní zdvořilost: Realizace pozitivní zdvořilosti
 531. Pozitivní zdvořilost: Historie pojmu
 532. Pozitivní zdvořilost: pozitivní versus negativní zdvořilost
 533. Pozorování
 534. Pragmatika
 535. Pragmatika: Historie
 536. Pragmatika: Předmět studia
 537. Pragmatika: Významní představitelé
 538. Pravidla českého pravopisu
 539. Pravidlo
 540. Predikát
 541. Predikátor
 542. Presupozice
 543. Presupozice: Obecná charakteristika
 544. Presupozice: Dělení presupozic
 545. Presupozice: Presupozice vs. Negace
 546. Presupozice: Presupozice vs. Alegace
 547. Primingový efekt
 548. Proces
 549. Propaganda
 550. Propozice
 551. Protojazyk
 552. Prozodické vlastnosti jazykového inputu
 553. Předmět zkoumání
 554. Předpona
 555. Příjemce/přijímač
 556. Přípona
 557. Přírodní zákon
 558. Přízvukový takt
 559. Přízvukový takt: Obecná charakteristika
 560. Přízvukový takt: Rytmus řeči
 561. Přízvukový takt: Přízvukový takt a slovo
 562. Psycholingvistika
 563. Psychologický přístup
 564. Psychologie národů
 565. Řád diskurzu (Fairclough)
 566. Rank a pořadí slova
 567. Realismus
 568. Realismus a jeho typy
 569. Realismus v současné filozofii
 570. Realismus a spor o universálie
 571. Realizace ilokučního aktu ve vztahu k sémantickým konvencím
 572. Řečová činnost
 573. Řečová činnost: Charakteristika řečová činnosti
 574. Řečová činnost: Hlavní představitelé
 575. Řečová činnost: Činnost versus jednání
 576. Řeč
 577. Řečové jednání
 578. Redundance
 579. Rekurzivita
 580. Réma
 581. Replika
 582. Reprezentace
 583. Reprezentace
 584. Rod
 585. Rozdělení frekvencí
 586. Rovina/plán
 587. Sánskrt
 588. Searle, John
 589. Sdělení
 590. Searlova typologie ilokučních aktů
 591. Searlovo rozlišení indikátoru propozičního obsahu a indikátoru ilokuční síly
 592. Searlovo vymezení regulativních a konstitutivních pravidel
 593. Segmentace
 594. Sémantická formule
 595. Sémantické primitivy
 596. Sémantika
 597. Sémasiologie
 598. Sémiosféra
 599. Sémiosféra a kultura
 600. Sémiosféra: Charakteristika pojmu
 601. Sémiosféra: Hranice sémiosféry
 602. Sémiosféra: Přechody mez sémiosférami
 603. Sémiotika
 604. Sémióza
 605. Claude E. Shannon
 606. Schleicher, August
 607. Slohové postupy
 608. Slohové postupy: Obecná charakteristika
 609. Slohové postupy: Dělení
 610. Slohový postup informační
 611. Slohový postup popisný
 612. Slohový postup vyprávěcí
 613. Slohový postup výkladový
 614. Slohový postup úvahový
 615. Slohový postup dialogický
 616. Slohový postup řečnický
 617. Slohový postup argumentační
 618. Slohový postup návodový
 619. Slovník
 620. Slovo
 621. Soběpodobnost
 622. Sociální psychologie
 623. Sociolingvistika
 624. Sociolingvistika: Osobnosti a jejich přínos
 625. Sociolingvistika: Metody zkoumání
 626. Sociolingvistika: Techniky analýzy
 627. Sociolingvistika: Hlavní pojmy (pojmový aparát)
 628. Spirála mlčení
 629. Spirála mlčení: Obecná charakteristika pojmu
 630. Spirála mlčení: Souvislost s dalšími teoriemi
 631. Spirála mlčení jako sociální proces
 632. Statistická analýza
 633. Steinthal, Heymann
 634. Stammbaum
 635. Stammbaum: Historie a vývoj stromového diagramu
 636. Stereotyp
 637. Stereotyp: Hlavní přístupy, vymezení pojmu
 638. Stereotyp: Polský kognitivismus
 639. Stereotyp versus prototyp
 640. Strojový překlad
 641. Strukturalismus
 642. Strukturní lingvistika
 643. Strukturní lingvistika: Deskriptivismus (americký strukturalismus)
 644. Strukturní lingvistika: Hlavní pojmy strukturní lingvistiky
 645. Strukturní lingvistika: Kodaňská škola
 646. Strukturní lingvistika: Kurs obecné lingvistiky
 647. Strukturní lingvistika: Pražská škola
 648. Strukturní lingvistika: Vznik a zakladatel strukturní lingvistiky
 649. Subdisciplina
 650. Subjekt
 651. Subjektivita
 652. Substance/forma obsahu (Barbieri)
 653. Substance/forma obsahu (generativní modely DNA)
 654. Substance/forma obsahu (Ji)
 655. Substance/forma obsahu (Trifonov)
 656. Substance/forma výrazu (Barbieri)
 657. Substance/forma výrazu (generativní modely DNA)
 658. Substance/forma výrazu (Ji)
 659. Substance/forma výrazu (Trifonov)
 660. Symbol
 661. Synchronie
 662. Synonymie
 663. Syntagma
 664. Syntagma: Obecná charakteristika
 665. Syntagma: Dělení pojmu
 666. Syntagma versus paradigma
 667. Syntaktika
 668. Syntéza
 669. Systém
 670. Šum
 671. Šum: Obecná charakteristika
 672. Šum: Dělení pojmu
 673. Šum versus bariéra komunikační
 674. Teleologie
 675. Téma
 676. Téma: Obecná charakteristika
 677. Téma: Terminologické problémy
 678. Téma: Historie pojmu
 679. Téma: Přístupy v rámci ČR
 680. Téma: Danešovský přístup a tématické posloupnosti
 681. Téma: Typy výpovědí podle tematicko-rematické struktury
 682. Tematické posloupnosti
 683. Tematizace a druhy tématu
 684. Teorém
 685. Teorie a jazykový input
 686. Teorie dobrého autora: přínosy a kritika
 687. Teorie chaosu
 688. Teorie informace/komunikace
 689. Teorie informace/komunikace: Obecná charakteristika
 690. Teorie informace/komunikace: Historie pojmu/vznik
 691. Teorie informace/komunikace: Osobnosti
 692. Teorie katastrof
 693. Teorie modelování
 694. Teorie poznání
 695. Teorie pravděpodobnosti
 696. Teorie společenské/sociální komunikace
 697. Teorie/analýza dialogu
 698. Teorie/analýza diskurzu
 699. Termín
 700. Test jazykový
 701. Testování spirály mlčení v praxi
 702. Text
 703. Text/kritéria textovosti
 704. Transformační gramatika
 705. Transformační gramatika: Standardní teorie
 706. Transformační gramatika: rozšířená standardní teorie
 707. Transformační generativní gramatika
 708. Transformační generativní gramatika: Komputační teorie a univerzální gramatika
 709. Transformační generativní gramatika: Minimalistický program
 710. Transformační generativní gramatika: Od morfologie k syntaxi
 711. Transpozice
 712. Transpozice: Obecná charakteristika
 713. Transpozice: Slovnědruhová transpozice jako syntaktická derivace
 714. Transpozice: Konverze na pozadí slovnědruhové transpozice
 715. Typ aglutinační
 716. Tvář
 717. Tvář: Historie pojmu
 718. Tvář ohrožující jednání dle Goffmana
 719. Typ izolační
 720. Typ jazykový
 721. Typ polysyntetický
 722. Typologie jazyková
 723. Type/token
 724. Valence
 725. Valence: Historie pojmu
 726. Valence: Charakteristika
 727. Valence: Dělení
 728. Valence versus intence
 729. Van Dijk, Teun A.
 730. Van Leeuwen, Theo
 731. Verbální komunikace
 732. Verbální valence
 733. Verifikace
 734. Verifikace: Historie pojmu
 735. Věta
 736. Věta jádrová
 737. Větný přízvuk
 738. Větný přízvuk: Obecná charakteristika
 739. Větný přízvuk: Umístění větného přízvuku
 740. Větný vzorec
 741. Vid
 742. Vlastní jméno
 743. Vliv jazykového inputu na dětský bilingvismus
 744. Vliv jazykového inputu na osvojování jazyka v rámci jednotlivých jazykových struktur
 745. Vliv jazykového inputu na osvojování morfologie
 746. Vliv jazykového inputu na osvojování slovní zásoby
 747. Vliv jazykového inputu na osvojování syntaxe
 748. Volksgeist
 749. Vybrané jevy pragmatiky
 750. Výpověď
 751. Výpověď podle Michela Foucaulta
 752. Výpověď podle Michela Foucaulta: Obecná charakteristika
 753. Výpověď podle Michela Foucaulta: Funkce vypovídání
 754. Výpověď podle Michela Foucaulta: Popis výpovědí
 755. Výpovědní dynamismus
 756. Výpovědní úsek
 757. Výpovědní úsek: Obecná charakteristika
 758. Výpovědní úsek a syntaktická stavba věty
 759. Výpovědní úsek a větný přízvuk
 760. Výrazové prostředky aktuálního členění
 761. Význam
 762. Vznik teorie spirály mlčení
 763. Wittgenstein, Ludwig
 764. Wundt, Wilhelm
 765. Základní/výběrový textový soubor
 766. Zákon jazykový
 767. Závislostní gramatika
 768. Závislostní gramatika: Historie
 769. Závislostní gramatika: Hlavní představitelé
 770. Závislostní gramatika: Předmět studia
 771. Závislostní gramatika: Metody zkoumání
 772. Závislostní gramatika: Hlavní pojmy
 773. Zipf, George K.
 774. Zipfův zákon (Alexejev, Mandelbrot)
 775. Zlatý řez
 776. Zlatý řez: Obecná charakteristika
 777. Zlatý řez v lingvistice
 778. Znak
 779. Ztráta tváře
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje