Slohový postup návodový

Z Encyklopedie lingvistiky
Přejít na: navigace, hledání

Slohový (stylový) postup lze definovat jako obecný abstraktní model zpracování tématu, výstavby textu. Jinými slovy jde o „způsob pojetí tématu jako celku i jeho jednotlivých složek“ (Hubáček 2002, 301; Jedlička et. al. 1970, 153).

Slohový postup návodový

O slohovém postupu návodovém uvažuje Jindra Světlá v článku „Návod jako slohový postup a typ textu“ (2002). Ještě před ní návod mezi slohové postupy zařazoval např. Josef Filipec (1955, 41). Ten považuje slohový postup výkladový za základ pro postup úvahový a návodový, přičemž v praxi se tyto dva postupy různě mísí právě s postupem výkladovým (nebo jinými). Výkladový a návodový postup chápe jako podobné z hlediska jejich záměru, což je aplikovatelnost jejich výkladu. Návod je však navíc typický imperativním tónem a zaměřením k naučnosti. Filipec doslova píše: „S tímto postupem se setkáváme hlavně v učebnicích, zakládajících se na zásadě: To musíš vědět, abys mohl zdárně jednat, abys mohl zdárně vyřešit daný úkol ap.“ (1955, 42). Podrobněji postup návodový charakterizuje Jindra Světlá: „Slohový postup návodový je založen na vystižení řady jednotlivých úkonů, jimiž má autor příjemce textu instruovat, jak má něco (u)dělat, aby dosáhl předem známého a očekávaného cíle. Aplikace návodu má vést např. k vytvoření nového výrobku podle vzoru, k dokončení polotovaru, k sestavení celku z částí apod. nebo k získání určité dovednosti, umožní používání hotového výrobku apod. […] Instrukce mají adresáta přimět k činnosti“ (2002, 120). Postup návodový ale podle Světlé může být doplňován i o prvky popisné a informační a může též přecházet ve výklad s rostoucí odborností. Vlastností textu má být srozumitelnost, explicitnost, kompletnost a souvislost (časová a logická návaznost). V Mistríkových termínem by tedy šlo o text kohezní, sukcesivní a spíše explikativní, i když jde v podstatě o enumeraci dílčích činností. Instrukce musejí být spojeny „záměrem autora, cílem textu, jedním tématem a progresivní časovou perspektivou“ (Světlá 2002, 121).
Útvar návodového postupu je návod a jeho různé druhy. Návod se však převážně považuje za slohový útvar (jako dynamizovaný popis pracovního postupu) slohového postupu popisného.

Bibliografie

 • Bečka, J. V. 1992. Česká stylistika. Praha: Academia.
 • Čechová, Marie, Marie Krčmová a Eva Minářová. 2008. Současná stylistika. Praha: NLN.
 • Čechová, Marie et. al. 2011. Čeština – řeč a jazyk. 3. vyd. Praha: SPN.
 • Čmejrková, Světla. 2013. „Vědecký styl.“ In Studie k moderní mluvnici češtiny: Komunikační situace a styl, eds. Oldřich Uličný a Soňa Schneiderová, 70–94. Olomouc: UPOL.
 • Filipec, Josef. 1955. „Rozbor odborného stylu a jeho vnitřní diferenciace.“ Slovo a slovesnost 16 (1): 37–52.
 • Findra, Ján. 2004. Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta.
 • Horecký, Ján. 1988. „Argumentačný text.“ Kultúra slova 22 (3): 65–71.
 • Hubáček, Jaroslav, Eva Jandová a Jana Svobodová. 2002. Čeština pro učitele. 3. vyd. Opava: Vade Mecum Bohemiae.
 • Chloupek, Jan a Dagmar Kreiselová. 1997. Stylistika pro učitele. Ostrava: Pedagogická fakulta OU.
 • Jedlička, Alois, Věra Formánková a Miloslava Rejmánková. 1970. Základy české stylistiky. Praha: SPN.
 • Karlík, Petr, Marek Nekula a Jana Pleskalová. 2002. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN.
 • Krobotová, Milena. 2001. Úvod do české stylistiky. Olomouc: UP, Pedagogická fakulta.
 • Mistrík, Jozef et. al. 1993. Encyklopédia jazykovedy. Bratislava: Obzor.
 • Mistrík, Jozef. 1997. Štylistika. 3. vyd. Bratislava: SPN.
 • Slančová, Dana. 1994. Praktická štylistika. Prešov: Slova contact.
 • Slančová, Dana. 2012. „Slohový postup ako textová makrostratégia.“ In Jazykoveda v pohybe, ed. Alena Bohunická, 117–127. Bratislava: FiF UK.
 • Světlá, Jindra. 2002. „Návod jako slohový postup a typ textu.“ Naše řeč 85 (3): 119–129.


Autor hesla


Michal Jurka (2014)


Garant hesla


Petra Martinková


Jak citovat heslo „Slohový postup návodový“


Jurka, Michal. 2014. „Slohový postup návodový.“ Encyklopedie lingvistiky, ed. David Dorotík. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Slohový_postup_návodový

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje