O projektu

Projekt Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami etabluje na FF UP studium obecné lingvistiky, a to v jejím přesahu k přírodním vědám a aplikacím lingvistiky. Na FF UP je díky němu rozvinut výzkum a výuka moderních jazykovědných interdisciplín – biosémiotiky, matematické lingvistiky, psycholingvistiky, důraz je kladen na teorii gramatiky, východiska modelování jazyka a řeči reprezentativními gramatickými přístupy, mediální sémiotiku a kritickou analýzu diskurzu. Výuka v rámci projektu zasahuje studenty bakalářských a magisterských programů FF UP, v bakalářském stupni posiluje jejich základní lingvistické instrumentárium, v bakalářském i magisterském studium přivádí studenty do kontaktu se současným stavem zmíněných disciplín. Tento projekt podporuje také akademické pracovníky FF UP v zapojování se do vědeckých sítí v inkriminovaných disciplínách, což zajišťují partneři projektu – PřF UK, ÚJČ AV ČR a množství zahraničních univerzit. V projektu je výrazně akcentována změna výukových postupů: seminárními výstupy jsou hesla velké internetové encyklopedie, studenti formou stáží pravidelně navštěvují partnery, část seminářů týmově řeší výzkumný úkol a připravuje regulérní publikaci apod.