Stáže

Lingvistická stáž

Projekt Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami nabízí studentům příležitost absolvovat stáž v Ústavu pro jazyk český AV ČR, přesněji v oddělení gramatiky, a na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK. V oddělení gramatiky se zájemci seznámí s podrobnostmi tvorby nové mluvnice češtiny, mohou nahlédnout na práci oddělení a konzultovat vybraný gramatický jev či problém, diskutovat o přístupu k tvorbě mluvnic či o otázkách jazykové kultury. Během stáže vznikne vlastní gramatická studie, kterou student vypracuje s pomocí některého pracovníka oddělení. V rámci spolupráce s Katedrou filosofie a dějin přírodních věd mohou studenti FF UP vyjíždět na vybrané přednášky zahraničních odborníků především z oblasti biosémiotiky a teoretické biologie. Absolvovanou přednášku poté zkonzultují se členy Katedry obecné lingvistiky a její obsah zhodnotí v kratším textu. Lingvistické stáže jsou dotovány třemi kredity a studentům je hrazena doprava, ubytování i diety. Pro účely stáže si může student na katedře také zapůjčit notebook.

Stáže na zahraničních univerzitách

V rámci projektu Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami a dalších projektů OP VK dostanou studenti možnost navštěvovat vybrané zahraniční osobnosti především z oblasti sémiotiky, teorie gramatiky, matematické lingvistiky, biosémiotiky či psycholingvistiky. Spolupráce je plánována s univerzitami v Trieru, Haifě, Tartu, Heidelbergu a Ferraře. Postupně bude se počet spolupracujících univerzit zvyšovat i na základě podnětu a zájmu studentů. Stáže umožní studentům zapojit se do výzkumu Katedry obecné lingvistiky a dalších kateder FF UP, získat jejich prostřednictvím kontakt s předními vědeckými osobnostmi a orientaci v moderních trendech oboru. Veškerá režie spojená s těmito stážemi je hrazena z rozpočtu projektu.

 

Manuál pro stáže

Všechno, co jste vždycky chtěli vědět o korpusu a báli jste se zeptat

Fotografie ze stáží

Publikace výstupů ze stáží

Publikace výstupů ze stáží 2