Obecná jazykověda a teorie komunikace (Ph.D.)

Přijímací řízení

V záležitosti podávání přihlášky se uchazeč o doktorské studium řídí fakultními instrukcemi. Přijímací řízení proběhne formou motivačního pohovoru, kde uchazeč představí svůj badatelský záměr a zodpoví položené otázky z oblasti obecné jazykovědy a teorie komunikace. Přijímací řízení se koná v červnu.

Informace pro studenty DSP: Obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK)

Následující informace jsou určeny pro studenty, kteří zahájili své studium v akademickém roce 2018/2019. Pro tyto studenty platí kreditový systém a jsou povinni si všechny předměty zapisovat do STAGu.

Pro studenty doktorského studijního programu OJTK platí Studijní, zkušební a organizační řád Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Doktorské studium OJTK řídí OBOROVÁ RADA v tomto složení:

předseda:                  prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.                  

členové:                    prof. Dr. hab. Jan Andres, CSc.

                                 Mgr. Martina Benešová, Ph.D.

                                 Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.

                                 Mgr. Lukáš Hadwiger Zámečník, Ph.D.

                                 prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (garant a předseda OR)

                                 prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

                                 prof. PhDr. et RNDr. Jan Štěpán, CSc.

 

externí členové:        prof. Alexander Bolshoy, Ph.D. University of Haifa

                                 doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. FF OU Ostrava

                                 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. FF UK Praha

                                 doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. PedF OU Ostrava

                                 prof. PhDr. Jana Hofmannová, DrSc. ÚJČ AV ČR Praha

                                 prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. FF MU Brno  

                                                                                   

Organizace doktorského studia obecné jazykovědy a teorie komunikace

Student společně se svým školitelem sestaví individuální studijní plán (viz příloha), který musí korespondovat se zapsanými předměty ve STAGu. Tento individuální studijní plán odevzdá konce října tajemnici OR doktorského studijního programu OJTK. Student je povinen zadat podklady pro vypracování kvalifikační práce do STAGu.[1] Tento dokument prosím vytisknete a odevzdejte do konce října opatřený Vaším podpisem a podpisem Vašeho školitele k rukám tajemnice OR. Oba tyto dokumenty jsou velmi důležité a je nezbytné je odevzdat včas.

Přehled všech studijních povinností a jejich kreditové ohodnocení s vazbou na modulární studium naleznete v tabulkách ve studijním plánu.

U každého modulu je uveden minimální počet kreditů, které musí student během doktorského studijního programu absolvovat. Student (bez ohledu na formu studia) je k úspěšnému ukončení studia povinen získat minimálně 180 kreditů, složit státní doktorskou zkoušku a úspěšně obhájit disertační práci. V každém roce studia je povinnost získat minimálně 40 kreditů.

V zimním semestru nejsou vypsány žádné povinné předměty, zájemcům však doporučujeme vybrat si z této nabídky volitelných předmětů:

                       

2b) Interdisciplinární předměty

Filosofie fyziky KOL/92BFF                                  

Filosofie vědy KOL/92BFV                                    

Základy gramatických popisů KOL/92BGP                                     

Biosémiotika KOL/92AV1

 

V letním semestru 1. ročníku je všem doktorandům doporučeno absolvování těchto předmětů:*

1a) Povinné oborové předměty

Aktuální metody zkoumání verbální komunikace kol/91aam

Formální lingvistika kol/91afl

Teorie komunikace se zvláštním zřetelem ke komunikaci verbální kol/91atk

2a) Volitelné předměty oboru

Teorie nových médií a lingvistika z hlediska sémiotického KOL/92ATM

Teorie struktury a systému (fraktální struktura jazyka) KOL/92ATS

Vědní metodologie se zřetelem k problémům verbální komunikace kol/92avm

2b) Interdisciplinární předměty

Filozofie ve vztahu ke zkoumání řečové činnosti KOL/92BFR

 

*Místo konání výuky a způsob atestace předmětu určuje přednášející a bude uvedeno v harmonogramu pro letní semestr, který obdržíte emailem od tajemnice DSP OJTK.

V letním semestru 1. ročníku je doktorandům doporučováno zapsat si Disertační seminář KOL/95DS1, jehož atestaci získáte po absolvování tzv. postupové zkoušky, která se bude konat na přelomu srpna a září 2019. K postupové zkoušce se student hlásí jednak zapsáním předmětu s kódem KOL/95DS1 do STAGu a jednak odevzdáním max. dvacetistránkové seminární práce, která bude odrážet metodologická východiska práce a může obsahovat i ukázku konkrétního výzkumu a sumarizaci prvotních výsledků. Práci budete obhajovat před oponentem a komisí a je žádoucí, aby tato práce byla konzultována s Vaším školitelem.

Na konci 1. ročníku DSP OJTK je student povinen odevzdat (mimo jiné administrativní dokumenty, o kterých bude průběžně informován) také Vyhodnocení aktivit doktoranda za uplynulý akademický rok. Tento dokument musí být podepsán školitelem, který má vyhrazeno právo doktoranda označit za nedostatečně zapojeného do výzkumu a navrhnout OR jeho vyřazení ze studia.

Ve 2. a ve 3. ročníku DSP OJTK je povinností doktoranda publikovat minimálně jeden článek ročně[2] (tj. jeden v každém akademickém roce) v odborném periodiku, jehož výstup bude zaveden do OBD pod Katedrou obecné lingvistiky FF UP[3]. K lepší orientaci v současných odborných oborových časopisech Vám může sloužit seznam publikačních platforem, který obdržíte od tajemnice DSP v elektronické podobě. K 1. září 2018 činí měsíční doktorandské stipendium 12200 Kč, tato částka však není pevně daná a lze ji flexibilně upravovat na základě aktuálních výsledků doktorandů. Za aktivitu v rámci DSP a mimořádnou publikační aktivitu může být doktorandům měsíční stipendium navýšeno.

 

Zkouška z cizího jazyka

Studenti DSP jsou povinni v rámci svého studia vykonat zkoušku z cizího jazyka. Atestaci zajišťuje Katedra aplikované lingvistiky FF UP. Naše katedra není oprávněná uznávat jakékoli zkoušky z cizích jazyků, které jste vykonali dříve (ani různé certifikáty atd.).

 

Zkouška z filozofie

Studenti DSP jsou povinni v rámci svého studia vykonat zkoušku z filozofie. Atestaci zajišťuje Katedra filozofie FF UP.

 

Povinná zahraniční stáž, publikační činnost a pedagogická činnost

Studenti jsou povinni v rámci doktorského studia absolvovat zahraniční stáž (v rozsahu minimálně jednoho týdne), následně odevzdají tajemnici DSP OJTK závěrečnou zprávu o zahraniční stáži a potvrzení o absolvování od hostitelské instituce. Povinná je i publikační činnost, jejíž výsledky budou zapsány nejen do STAGu, ale také do osobní bibliografické databáze (OBD). Pro zapsání do OBD kontaktujte vědeckého tajemníka KOL, kterým je Mgr. Lukáš Hadwiger Zámečník, Ph.D. (lukas.zamecnik@seznam.cz). Doktorand je taktéž povinen podílet se na pedagogické činnosti (výuka vlastního předmětu, jednorázová přednáška, vedení/oponentura bakalářských prací apod.). Pedagogickou činnost lze vykonávat i na jiných pracovištích[4], než je KOL FF UP. Pedagogická činnost na KOL FF UP probíhá vždy po konzultaci s předsedou oborové rady a vedoucím katedry.

 

Administrativní záležitosti

Na konci každého akademického roku je student povinen odevzdat několik dokumentů[5], mezi které patří Vyhodnocení aktivit doktoranda za uplynulý rok, aktualizovaný Individuální studijní plán a vytištěný zápisový list A ze STAGu. Všechny tyto dokumenty musí být opatřeny podpisem školitele.

I v případě jakýchkoli administrativních záležitostí (přihláška ke státnicím, žádost o přerušení studia apod.) neváhejte kontaktovat tajemnici oborové rady doktorského studijního programu OJTK:

 

Mgr. Ľudmila Lacková

email: ludmila.lackova01@upol.cz

 

 


[1] Ve STAGu – od horní lišty směrem níž – Studium a výuka – Moje studium – Kvalifikační práce – cca uprostřed stránky – VYPLNIT PODKLADY PRO ZADÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE – zde doplníte téma česky, název anglicky, vyberete vedoucího práce, doplníte zásady pro vypracování a doplníte seznam literatury – pak v dolní části dáte uložit a v horní části naleznete tisk podkladů…

[2] Za publikační aktivitu ekvivalentní k článku je považována i kapitola v monografii.

[3] Zde nejsou počítány výstupy, které jsou vykazovány za jinou katedru, příp. za jinou univerzitu.

[4] Jinými pracovišti jsou myšlena pouze vysokoškolská pracoviště, pedagogickou činnost nelze uznávat na VOŠ.

[5] O termínech k odevzdání jednotlivých dokumentů budete průběžně informováni emailem. Charakter odevzdávaných dokumentů může být v průběhu roku pozměněn a podléhá požadavkům Oddělení pro vědu a výzkum FF UP.

Pro studenty