Katedra obecné lingvistiky

Katedra obecné lingvistiky je vědeckým pracovištěm, které propojuje výzkum humanitních a přírodních věd prostřednictvím aplikace lingvistických metod. Od počátku existence katedry (2011) se badatelské aktivity soustřeďovaly na témata z oblasti sémiotiky, teorie komunikace a užívání matematických metod v lingvistice (fraktální teorie textu). V současnosti jsou výzkum a výuka na katedře orientovány na tyto čtyři hlavní oblasti: kvantitativní lingvistika & Digital Humanities, sémiotika & biosémiotika, filozofie vědy a teorie komunikace.

Kvantitativní lingvistiku vymezujeme jako metodu verifikace a falsifikace lingvistických zákonů prostřednictvím analýzy dostatečného množství lingvistických dat. Ptáme se například, jestli lze napříč různými světovými jazyky sledovat pravidelnost ve vztahu mezi zvolenými veličinami, které charakterizují lexikální nebo syntaktické jednotky (například mezi délkou a frekvencí výskytu lexikální jednotky, nebo komplexitou a pozicí syntaktické jednotky). Digital Humanities definujeme jako soustavu lingvistických metod analýzy digitalizovatelných objektů, které jsou tradičně zkoumány humanitními a sociálními vědami (psychologií, sociologií, kulturní antropologií, politologií ad.). Vytváříme specializovaný lingvistický software a za jeho použití se zaměřujeme na forenzní aplikace.

Sémiotiku pokládáme za soustavu teorií, které popisují znakové systémy a principy výstavby nejrůznějších typů kódů. Zaměřujeme se na koncepty znaku a arbitrárnosti v oblasti tradičních sémiotických přístupů (Peirce, Hjelmslev, Eco ad.) a především v biosémiotických modelech. Analogicky ke gramatikám přirozených jazyků uvažujeme o gramatikách DNA a ptáme se, zdali genetické sekvence vykazují ve svém uspořádání podobné zákonitosti jako přirozené jazyky (například Zipfův nebo Menzerath-Altmanův zákon). Tyto poznatky zhodnocujeme jak na teoretické, tak na aplikované úrovni, například při studiu biologické taxonomie.

Filozofii vědy chápeme jako platformu pro konceptuální analýzu užívaných metod (kvantitativní lingvistika, Digital Humanities) i teorií (sémiotika, biosémiotika, teorie komunikace). Hledáme takovou podobu kvantitativní lingvistiky, která umožní vytvoření kvantitativně-lingvistické teorie, disponující nejen deskriptivní, ale i explanační silou (v návaznosti na synergetickou lingvistiku). Porovnáváme různé modely vysvětlení a hledáme ty, které jsou adekvátní pro zkoumané teorie (funkcionální vysvětlení pro kvantitativně-lingvistickou teorii, topologické vysvětlení pro sémiotiku a biosémiotiku). Zaměřujeme se také na obecnější témata filosofie vědy, která přesahují hranice lingvistiky (např. typologie teoretických modelů ve fyzice).