Obecná lingvistika (Mgr.)

Podrobné informace naleznete zde a na mikrostránce http://newstudujlingvistiku.upol.cz/ 

Magisterský studijní program: Obecná lingvistika

Magisterský studijní program lze studovat jako samostatný studijní program, maior nebo minor.

 

STUDIJNÍ PROGRAM JE URČEN PRO

Absolventy bakalářských filologických programů
Obecná lingvistika je vhodný obor dvojkombinace pro studenty, kteří chtějí rozšiřovat teoretickou bázi svého lingvistického vzdělání, aby ji mohli využít v druhém oboru, respektive v přístupu ke konkrétnímu jazyku. Jednooborové studium může student zvolit, jestliže se v dosavadním průběhu svého studia orientoval především ve směru teorie jazyka, lingvistiky.

Absolventy dalších humanitních oborů
Pro všechny humanitně zaměřené studenty, které v jejich předchozím studiu zaujaly problémy komunikace a jazyka, je obecná lingvistika v jednooborové i dvouoborové variantě možností, jak pokračovat ve studiu bez zaměření na konkrétní filologickou tradici v plném jejím rozsahu.

Absolventy přírodovědných oborů
Těm z absolventů přírodovědných oborů, kteří chtějí své další studium a výzkum provázat v interdisciplinárním kontaktu s lingvistikou, je zde umožněno obecně lingvistickou problematiku poznávat od základů. Studijní program především umožňuje specializaci v některé z pomezních lingvistických disciplín související s bakalářským, případně magisterským studiem daného uchazeče (například matematika, psychologie či biologie).

  • Přihlášku ke studiu si můžete podat zde.

STUDIUM V PROGRAMU JE ROZDĚLENO NA DVĚ ČÁSTI

Student absolvuje kurzy, které jej profilují jako obecného lingvistu (předměty povinného základu), zároveň si však musí zvolit specializaci, v jejímž okruhu bude vybírat z nabízených povinně volitelných předmětů.

Státní zkouška z obou oborů se skládá z části obecně lingvistické a ze zvolené specializace.

Předměty povinného základu:

V předmětech povinného základu si student osvojí znalosti obecné problematiky jazyka a řeči. Charakter těchto disciplín zajistí, aby se dostatečně orientoval:

v elementárních pravidlech metodologie vědy, výstavby teorie, falzifikace hypotézy, modelačních mohutnostech jednotlivých lingvistických přístupů, jejich schopnosti popisovat vybrané aspekty komunikace či jazyka (Metody lingvistiky, Obecná lingvistika, Filozofie a jazyk);

v současném stavu obecné lingvistiky a v jejích specifických přístupech, konfrontačně se zaměřením na jednotlivé školy, tradice či disciplíny; část výuky je koncipována jako přednáškový cyklus hostujících odborníků různého zaměření, jejichž podíl na výuce bude nejen aktualizovat informace z jejich oborů, ale především jsou vybíráni jako autority v dané oblasti (Obecná lingvistika, Současné přístupy ke komunikaci a jazyku, Sémiotika);

v historii věd o řeči (Proměny myšlení o komunikaci a jazyku, Filozofie a jazyk).

Při studiu bude kladen důraz na analytické dovednosti, aby byl absolvent schopen získané poznatky aplikovat při konkrétních výzkumech a aby je mohl ověřovat na vybraných textech (Komplexní analýza komunikačního procesu a textu).

 

Specializace a navržené kombinace povinně volitelných předmětů:

Metodologická: Sémiotika, Možnosti gramatiky, Teorie významu: přístupy a metody, Pražský strukturalismus, Filozofie a jazyk

Věnovaná vybraným lingvistickým přístupům: Korpusová lingvistika, Jazyky a jejich zvuky, Jazyková typologie, Generativní gramatika

Matematizující: Základy matematiky pro lingvisty, Matematika a lingvistika, Možnosti matematického modelování textu

Kognitivní: Psycholingvistika, Neurolingvistika, Jazyk a kognice

Historizující: Pražský strukturalismus, Proměny českého lingvistického myšlení, Četba lingvistického textu, Proměny myšlení o komunikaci a jazyce

Komunikační: Teorie textu, Sociolingvistika, Pragmatické aspekty jazyka, Kritická analýza diskurzu

Aplikované: Lingvistické aplikace, Základy lingvistické práce, Lingvistický experiment, Programování, Eye Tracker analýzy

PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se uplatní především jako výzkumní pracovníci a vysokoškolští pedagogové. Dále v institucích veřejné správy, dalších veřejných institucích a neziskových organizacích apod. Naši absolventi jsou odborníci na problémy komunikace a jazyka, kteří budou schopni vypracovat komplexní jazykové analýzy a návrhy řešení komunikačních problémů, s nimiž se instituce tohoto typu setkávají (překračující rámec standardně provozovaného PR). V neposlední řadě mohou nalézt uplatnění jako expertní pracovníci v institucích zabývajících se formálním modelováním jazyka nebo jako komunikační a datoví analytici.

Pro studenty