Kvantitativní lingvistika a Digital Humanities

 

Využití kvantitativních či lexikostatistických metod, ověřování hypotéz o fraktálnosti textu a jazyka, analýzy projevů Menzerath-Altmannova zákona – nejen těmito směry se ubírá disciplína kvantitativní lingvistiky. Disciplína Digital Humanities zase zkoumá klasické objekty zájmu humanitních věd, jakými jsou např. knihy či data pocházející ze sociálních médií, za pomoci počítačů.

Aktuální výzkumné aktivity

Mezi současné výzkumné směry katedry patří rozvíjení experimentální činnosti, která svou povahou často přesahuje rámec tradičních lingvistických disciplín. Podrobně studovány a revidovány jsou kupříkladu aplikace Menzerath-Altmanova zákona nejen v souvislosti s novými koncepty jazykových jednotek a principů segmentace. Revidovány jsou rovněž principy užívání Zipfova zákona, který je užíván napříč vědními obory.

O kvantitativní lingvistice a Digital Humanities

Odvětví na pomezí lingvistiky a matematiky prošlo od období 50. let dynamickým vývojem. Jednou z částí matematické lingvistiky je lingvistika kvantitativní, která popisuje jazyk statistickými metodami, především z hlediska frekvence jeho jednotek. V současné době se užívá statistických a dalších kvantitativních metod při zkoumání textu v rámci disciplíny Digital Humanities.

Užitím metod řízeného a neřízeného strojového učení můžeme klasifikovat veliké množství textů na základě jejich příslušnosti k jazyku, autorovi či stylu. Dále můžeme provádět obsahové a síťové analýzy a jejich výstupy vizualizovat užitím moderních digitálních technologií.

Kvantitativní lingvistika a Digital Humanities na KOL

Katedra obecné lingvistiky nabízí studentům možnost volby z množství předmětů, které s odvětvím matematické lingvistiky přímo souvisí. Základy matematiky pro lingvisty poskytují aparát potřebný k úvodu do problematiky exaktního zpracování textových výběrových souborů a následného vyhodnocování věrohodnosti provedených experimentů. Kurz je zároveň podkladem a teoretickým východiskem pro absolvování kurzu Matematické modelování textu, kde jsou získané poznatky aplikovány. S problematikou tvorby experimentu od jeho počátku až po závěrečnou fázi zpracování dat s ohledem na jejich vizualizaci  a interpretaci seznamuje posluchače kurz Lingvistický experiment. V rámci výběrových seminářů se studenti mohou prakticky seznámit také se Základy programování a užívání regulárních výrazů.

Monografie a články:

BENEŠOVÁ, M., FALTÝNEK, D., ZÁMEČNÍK HADWIGER, L. Functional explanation in synergetic linguistics. In RAM Verlag, 2018.

FALTÝNEK, D. Co je nového v lingvistice. Praha: Nová Beseda, 2017. 96 s.

LANGER, J., ANDRES, J., BENEŠOVÁ, M., FALTÝNEK, D. Testing Czech sign language by quantitative methods to increase teaching effectiveness. In Proceedings of INTED2017 Conference 6th-8th March 2017. Valencia: IATED, 2017, s. 4873-4882.

BENEŠOVÁ, M., BIRYUKOV, D., KOVAĽOVÁ, J., MATOUŠKOVÁ, L., MOTALOVÁ, T., VICHEROVÁ SCHUSTEROVÁ, D., VACULÍKOVÁ, P. Text Segementation for MAL Testing. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2016. 154 s.

ŠAMAJOVÁ, K., KUČERA, O., FALTÝNEK, D., MATLACH, V. Autenticita kung-paa v českém prostředí - data-mining jídla. In Nový Orient, 2016, roč. 71, č. 3, s. 52-57.

BENEŠOVÁ, M., FALTÝNEK, D., ZÁMEČNÍK HADWIGER, L. Menzerath-Altmann Law in Differently Segmented Texts. In Recent Contributions to Quantitative Linguistics. Berlin: DE GRUYTER MOUTON, 2015, s. 27-40.

BENEŠOVÁ, M., BIRYUKOV, D. Application of the Menzerath-Altmann Law to contemporary written Japanese – short story style. In Recent Contributions to Quantitative Linguistics. Berlin : DE GRUYTER MOUTON, 2015, s. 13-26.

BENEŠOVÁ, M. Menzerath-Altmann Law Applied. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 174 s.

ZÁMEČNÍK HADWIGER, L. The nature of explanation in synergetic linguistics. In Glottotheory, 2014, roč. 5, č. 1, s. 101-120.

ŠČIGULINSKÁ, J., SCHUSTEROVÁ, D. An Application of the Menzerath-Altmann Law to Contemporary Spoken Chinese. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 131 s.

MOTALOVÁ, T., MATOUŠKOVÁ, L. An Application of the Menzerath-Altmann Law to Contemporary Written Chinese. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 199 s.